Použitie podielu zaplatenej dane

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Použitie podielu zaplatenej dane

Použitie podielu zaplatenej dane

Fyzická aj právnická osoba môže darovať časť svojej štátu zaplatenej dane prijímateľovi, ktorý je uvedený v § 50 odsek 4 Zákona o dani z príjmov.

 

Postup pri darovaní dane je nasledovný:

 

Fyzická osoba, ktorá požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane požiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Zamestnávateľ vydá potvrdenie najneskôr do 10. apríla 2017. Na potvrdení je uvedená výška zaplatenej dane.

 

Darovať môže:

  • 2 % zo zaplatenej dane, ak v roku 2016 nebola dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín;
  • 3 % zo zaplatenej dane, ak v roku 2016 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa o tom „Potvrdenie od organizácie/organizácií“, pre ktoré v roku 2016 dobrovoľnícky pracovala.

 

Fyzická osoba vypíše Vyhlásenie, v ktorom uvedie výšku dane a identifikačné údaje  organizácie, ktorej chce daň darovať. Obidve tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručí do 2. mája 2017 na daňový úrad podľa miesta bydliska. Ak poukazuje 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Ak fyzická osoba podáva daňové priznanie sama, priamo na tlačive daňového priznania vypočíta percento zaplatenej dane a uvedie údaje organizácie, ktorej chce daň darovať. Opätovne, ak poukazuje 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzická osoba môže darovať percento zaplatenej dane iba jednému prijímateľovi, pričom minimálna výška darovanej dane je 8,00 EUR.

 

Právnická osoba darovanie zaplatenej dane robí priamo v tlačive daňového priznania. Darovať môže:

  • 2% z dane, ak v lehote na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky vo výške 0,5% zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie;
  • 1% z dane, ak nedarovala finančné prostriedky vo výške 0,5% zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie.

 

Právnická osoba môže percento zaplatenej dane darovať aj viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška darovanej dane pre jedného prijímateľa je 8,00 EUR.

 

Pred darovaním podielu zaplatenej dane odporúčame darcom skontrolovať, či je prijímateľ uvedený v Centrálnom registri prijímateľov podielu zaplatenej dane. Organizáciám neuvedeným v Centrálnom registri, nebude darovaný podiel dane poukázaný. Centrálny register spravuje Notárska komora SR a je zverejnený na stránke www.notar.sk. Je ho však možné nájsť aj na iných stránkach napr. www.dvepercenta.sk alebo www.rozhodni.sk.