Potrebujete poradiť? 02/32338333

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1 Obchodná spoločnosť Consultare Digital s.r.o., so sídlom Košovská cesta 118, 971 01 Prievidza, IČO: 53 294 114, DIČ: 2121344027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40762/R (ďalej ako „Poskytovateľ“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.Poskytovateľ sa v rámci svojho predmetu podnikania zaoberá najmä poskytovaním služieb v oblasti vedenia účtovníctva a podnikateľským, organizačným a ekonomickým poradenstvom.

 

1.2 Poskytovateľ je prevádzkovateľom webovej stránky s adresou https://www.consultare.sk/ (ďalej ako „Webová stránka“) Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe na Webovej stránke ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

1.3 Objednávateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá:

a) nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b) nie je daňovníkom dane z motorových vozidiel,

c) nie je platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti,

d) nie je platiteľom žiadnej zo spotrebných daní

(ďalej ako „Objednávateľ“).

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

1.4 Službou sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a spracovanie daňového priznania k dani z príjmu za príslušné účtovné obdobie alebo akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný Objednávateľovi odplatne alebo bezodplatne. Umožňuje Objednávateľovi vyhladávať, zakupovať licencie, sťahovať a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad, elektronické knihy, publikácie, prezentácie, videá, audio záznamy, projektové súbory, cvičenia, školenia alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej ako „Služba“ alebo aj ako „Elektronický obsah“).

 

1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ďalej ako „Zmluvné strany“) ako podnikateľmi podnikajúcimi na území Slovenskej republiky na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí účtovných služieb, predmetom ktorej je poskytnutie Služby Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí účtovných služieb“) alebo fyzickými osobami ako spotrebiteľmi.

 

1.6 Odmenou za poskytnutie Služby sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie cena zverejnená na Webovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade písomne dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak alebo ak Zmluva o poskytnutí účtovných služieb alebo tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. (ďalej ako „Odmena“).

 

1.7 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Zmluve o poskytnutí účtovných služieb majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

II. UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB ALEBO UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYNUTÍ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

2.1 Návrhom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb alebo uzavretie Zmluvy o poskytnutí Elektronického obsahu medzi Zmluvnými stranami je objednávka Objednávateľa uskutočnená vo forme elektronickej pošty odoslanej na adresu Poskytovateľa obchod@consultaredigital.sk alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Webovej stránke (ďalej ako „Objednávka“). Objednávateľ sa zaväzuje, že v Objednávke uvedie pravdivé, aktuálne a úplné informácie. Pri uskutočnení Objednávky prostredníctvom formulára sprístupneného na Webovej stránke má Objednávateľ pred definitívnym odoslaním Objednávky Poskytovateľovi možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť.

 

2.2 Každá Objednávka na uzavretie Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb Objednávateľa musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) identifikačné údaje Poskytovateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a DIČ,

b) identifikačné údaje Objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, ako aj identifikačné číslo a DIČ,

c) identifikačné údaje Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou, v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, ako aj identifikačné číslo a DIČ,

d) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Objednávateľa,

e) predpokladaný počet účtovných položiek,

f) Odmenu a spôsob jej úhrady,

g) Objednávateľ dáva súhlas pri verifikácii tohto dokumentu so spracovaním svojich osobných údajov v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov.súhlas Objednávateľa so spracovaním osobných údajov.

h) dátum vystavenia Objednávky,

i) súhlas Objednávateľa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdenie Objednávateľa, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky,

j) potvrdenie Objednávateľa, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Odmenu.

2.3 Pri každej Objednávke na uzavretie Zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu sa musí Objednávateľ prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na stránke www.consultare.sk. Po prijatí objednávky sú Objednávateľovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobržania potvrdenia objednávky, podkladov k platbe a ku kurzu, je odporúčané bezodkladne kontaktovať poskytovateľa emailom na obchod@consultaredigital.sk. Odoslaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného Elektronického obsahu na stránke www.consultare.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky Objednávateľom a prijatím objednávky Poskytovateľom.

2.3 Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa článku 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok pokladá sa za neúplnú a nepredstavuje riadny návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený kontaktovať Objednávateľa za účelom odstránenia nedostatkov Objednávky. Okamihom doručenia všetkých údajov, ktorými budú odstránené nedostatky Objednávky, Poskytovateľovi, považuje sa Objednávka za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb.

 

2.4 Po obdržaní Objednávky Poskytovateľom bude Objednávateľovi zaslané na adresu jeho elektronickej pošty oznámenie o prijatí Objednávky (ďalej ako „Oznámenie“), ktoré má však len informatívny charakter za účelom upovedomenia Objednávateľa o doručení jeho Objednávky Poskytovateľovi. Oznámenie nie je v žiadnom prípade považované za záväzné akceptovanie Objednávky zo strany Poskytovateľa.

 

2.5 Zmluva o poskytnutí účtovných služieb je medzi Zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia akceptácie Objednávky Objednávateľa zo strany Poskytovateľa na adresu elektronickej pošty Objednávateľa (ďalej ako „Akceptácia Objednávky“).

 

2.6 Každá Akceptácia Objednávky zo strany Poskytovateľa musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) Faktúra pre Objednávateľa s údajmi objednávateľa

b) bankové spojenie a číslo účtu Poskytovateľa,

 

2.7 Lehota na Akceptáciu Objednávky zo strany Poskytovateľa je 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania Objednávky Objednávateľa (ďalej ako „Lehota na Akceptáciu Objednávky“). Dokiaľ nebola Zmluva o poskytnutí účtovných služieb medzi Zmluvnými stranami uzavretá, môže Objednávateľ Objednávku odvolať, ak toto odvolanie dôjde Poskytovateľovi skôr než Poskytovateľ odoslal Akceptáciu Objednávky. V prípade odvolania Objednávky je Objednávateľ povinný Objednávku, ktorú odvoláva, jednoznačne identifikovať tak, aby nevznikli žiadne pochybnosti o tom, ktorú Objednávku Objednávateľ odvoláva. V prípade ak Objednávateľ neobdrží počas Lehoty na Akceptáciu Objednávky od Poskytovateľa Akceptáciu Objednávky, má sa za to, že Poskytovateľ Objednávku Objednávateľa neprijal a k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb medzi Zmluvnými stranami nedošlo, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Poskytovateľ nie je povinný Objednávku Objednávateľa akceptovať.

 

2.8 Uzavretím Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb a/alebo Elektronického obsahu Objednávateľ súčasne udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas s tým, aby Poskytovateľ spôsobom a v rozsahu podľa vlastného uváženia informoval Objednávateľa poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky (vrátane SMS a MMS) o aktuálnych ponukách svojich produktov, tovarov, obchodov a služieb, a to po dobu 15 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne a bezplatne zrušiť prijímanie týchto informácií od Poskytovateľa, a to listom alebo elektronickou poštou zaslanými na adresu Poskytovateľa.

 

 

III. ODMENA A PODMIENKY JEJ SPLATNOSTI

3.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu najneskôr do 2 (dvoch) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb medzi Zmluvnými stranami alebo Zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu dohodnutú v Zmluve o poskytnutí účtovných služieb alebo Zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu. Všetky poplatky spojené s úhradou Odmeny znáša Objednávateľ.

 

3.3 Objednávateľ uhradí Odmenu Poskytovateľovi bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Poskytovateľa uvedeného v Akceptácii Objednávky. Odmena sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa uvedeného v Akceptácii Objednávky.

 

3.4 Ak bude na Webovej stránke pri príslušnej Službe uvedená Odmena, ktorá vykazuje chyby v písaní (napr. suma vo výške 0,- € alebo Odmena, ktorá sa vzhľadom na charakter Služby javí ako neprimeraná či neobvyklá), táto Odmena nie je pre Zmluvné strany záväzná. V takomto prípade nepredstavuje Objednávka Objednávateľa riadny návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb a Poskytovateľ je oprávnený kontaktovať Objednávateľa za účelom oznámenia správnej Odmeny. Okamihom doručenia potvrdenia Objednávateľa, že so správnou Odmenou súhlasí, Poskytovateľovi, považuje sa Objednávka Objednávateľa za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb alebo Zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu.

 

3.5 V prípade, ak peňažné plnenie poskytnuté Objednávateľom nestačí na úhradu všetkých záväzkov Objednávateľa voči Poskytovateľovi, je splnený ten záväzok Objednávateľa alebo jeho časť, ktorý určí Objednávateľ pri plnení. Ak Objednávateľ neurčí, ktorý záväzok Poskytovateľovi plní, peňažné plnenie Objednávateľa sa použije prednostne na úhradu toho záväzku Objednávateľa alebo jeho časti, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku Objednávateľa najskôr splatného. Ak aplikáciou predchádzajúcich dvoch viet tohto  odseku  nie je možné určiť, ktorý záväzok alebo jeho časť Objednávateľ plní Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený podľa vlastného uváženia určiť záväzok Objednávateľa alebo jeho časť, ktorý bude poskytnutým peňažným plnením Objednávateľa splnený.

 

 

IV. POSKYTNUTIE SLUŽBY O UZAVRETÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB ALEBO ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

4.1 Poskytovateľ po obdržaní dokladov najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia účtovných dokladov informuje o správnosti a úplnosti dokladov objednávateľa, prípadne ho vyzve na doplnenie chýbajúcich alebo nesprávne zaslaných účtovných dokladov.

 

4.2 Ak Poskytovateľ po prijatí všetkých Dokladov (vrátane tých, na ktorých doplnenie bol Objednávateľ v zmysle článku 4.1 týchto všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľom vyzvaný) zistí, že je pri poskytnutí Služby potrebné vykonať viac alebo iné úkony ako zadal Objednávateľ v Objednávke a táto skutočnosť má zároveň vplyv na výšku Odmeny, je Poskytovateľ oprávnený o tom infomovať Objednávateľa, pričom novo stanovená Odmena sa stáva záväzná pre ďalší zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami. Po obdržaní takejto správy je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb odstúpiť. V prípade, ak Objednávateľ neodstúpi od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb do 1 kalendárneho dňa odo dňa obdržania správy podľa prvej vety tohto článku, má sa za to, že s novo stanovenou Odmenou bez výhrad súhlasí.

 

4.3 Do 5 (piatich) kalendárnych dní od márneho uplynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb podľa článku 4.2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ak nedôjde k postupu podľa článku 4.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, tak do 5 (piatich) kalendárnych odo dňa prijatia všetkých Dokladov (vrátane tých, na ktorých doplnenie bol Objednávateľ v zmysle článku 4.1 týchto všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľom vyzvaný), potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi začiatok poskytovania Služby a túto následne do 3 (troch) pracovných dní poskytne, a to odoslaním riadnej individuálnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu Objednávateľovi na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú v Objednávke.

 

4.4 V prípade, že Službu nebude možné poskytnúť Objednávateľovi v lehote uvedenej v článku 4.3 týchto všeobecných obchodných podmienok, Poskytovateľ o tejto skutočnosti Objednávateľa upovedomí správou zaslanou na adresu elektronickej pošty Objednávateľa spolu s informáciou o predpokladanom termíne poskytnutia Služby. Po obdržaní takejto správy je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb odstúpiť. V prípade, ak Objednávateľ neodstúpi od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb do 1 kalendárneho dňa odo dňa obdržania správy podľa prvej vety tohto článku, má sa za to, že s náhradným termínom poskytnutia Služby súhlasí.

 

4.5 Objednávateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si je vedomý toho, že Poskytovateľ mu nie je (najmä vzhľadom na lehoty stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach) povinný poskytnúť Službu skôr ako za 20 (dvadsať) kalendárnych dní odo dňa odoslania Objednávky. Objednávateľ preto musí odoslať Objednávku v dostatočnom časovom predstihu pred koncom lehoty na podanie daňového priznania.

 

4.6 Objednávateľ týmto berie na vedomie, že za podanie daňového priznania spolu s prílohami príslušnému správcovi dane v zákonom stanovenej lehote nesie plnú zodpovednosť. Poskytovateľ nie je oprávnený ani povinný na podanie žiadneho daňového priznania za alebo v mene Objednávateľa.

 

4.7 Objednávateľ, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie, spoločnosťou s ručením obmedzeným, družstvom alebo štátny podnik týmto berie na vedomie, že je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Príslušný orgán Objednávateľa zároveň rozhodne o schválení výsledku hospodárenia Objednávateľa a o použití zisku alebo úhrade straty.

 

4.8 Poskytovateľ nezabezpečuje pre Objednávateľa uchovávanie ani ochranu účtovnej dokumentácie. Objednávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť uchovávanie a ochranu svojej účtovnej dokumentácie, a to minimálne po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4.9 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním Dokladov nezodpovedá Poskytovateľ za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku ich oneskoreného spracovania. V prípade, ak je dodržanie zákonom stanovených alebo Zmluvnými stranami dohodnutých lehôt alebo termínov závislé od spolupôsobenia Objednávateľa, Poskytovateľ nie je v omeškaní, ak Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť riadne a včas.

 

4.10 Objednávateľ zaručuje, že všetky Doklady predkladané Poskytovateľovi sú úplné, formálne a vecne správne. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnymi, neúplnými alebo nepresnými Dokladmi poskytnutými Poskytovateľovi zo strany Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky Poskytovateľa týkajúce sa predkladaných Dokladov.

 

4.11 Poskytovateľ  nezodpovedá za škodu v tom prípade, ak na možnosť jej vzniku Objednávateľa písomne upozornil. Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť ani správnosť dokladov a informácií poskytnutých Poskytovateľovi zo strany Objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená konaním v rozpore s odporúčaním alebo stanoviskom Poskytovateľa alebo opomenutím Objednávateľa. Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená konaním alebo opomenutím Objednávateľa do uzavretia Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb.

4.12 Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Objednávateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ najneskôr do 14 kalendárnych dní sprístupní Elektronický obsah Objednávateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožňenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet. Predpokladom použitia niektorých služieb môže byť špecifické softvérové vybavenie zariadenia Objednávateľa. Objednávateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Objednávateľom sa povinnosti Poskytovateľa za poskynutie Elektronického obsahu považujú sa splnené.

 

V. AUTORSKÉ PRÁVA

5.1 Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne pre svoj vlastné, osobné, nekomerčné použitie po dobu 12 mesiacov. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Objednávateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

 

5.2 Ak nie je uvedené inak Elektronický obsah je chránený autorským zákonom, Objednávateľ ho nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom pripradovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstranovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila. Objednávateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kurzu, ktorý obsahuje Elektronický obsah tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.

 

5.3 Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.consultare.sk bez predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom je zakázané. Materiály na portáli www.consultare.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.consultare.s k predstavuje porušenie autorského práva, ktoré môže mať za následok občianskoprávne, obchodnoprávne alebo trestnoprávne dôsledky.

 

5.4 Objednávateľ berie na vedomie, že využitím Elektronického obsahu a zaplatení za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané a táto licencia je nevýhradná. Poskytovateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Objednávateľa Elektronického obsahu bezodkladne emailom na adresu obchod@consultaredigital.sk alebo písomne na fakturačnú adresu, pokiaľ poskytovanie Elektronického obsahu poskytuje Objednávateľ tretej strane za účelom zisku, t.j. neposkytuje vzdelávanie sebe alebo svojim zamestnancom alebo Elektronický obsah ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu.

 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1 Objednávateľ nie je oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie žiadnej svojej pohľadávky proti pohľadávke Poskytovateľa, ktorú má Poskytovateľ voči Objednávateľovi. Objednávateľ tiež nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa oprávnený postúpiť svoje práva a pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb na akúkoľvek tretiu osobu.

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by umožnilo alebo malo za cieľ šíriť skreslené, nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o Poskytovateľovi alebo službách ním poskytovaných či činnostiach ním vykonávaných.

 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, oprávnenými záujmami Poskytovateľa, ktoré by mohlo privodiť ujmu Poskytovateľovi, alebo ktoré by mohlo čo i len ohroziť dobrú povesť Poskytovateľa vo vzťahu k iným osobám.

 

6.4 Objednávateľ je povinný informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu o všetkých okolnostiach a skutočnostiach súvisiacich s jeho činnosťou podľa Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb.

6.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť akúkoľvek Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Objednávateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

 

6.6 Objednávateľ nemôže používať Službu alebo Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel.

 

6.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepredávať Elektronický obsah a materiály konkurenčným spoločnostiam poskytujúcim online kurzy a iné kurzy podobného zamerania. Táto forma predaja Elektronického obsahu tretej strane nie je zakázaná, avšak Poskytovateľ si nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie online kurzu.

 

6.8 Objednávateľ súhlasí so skutočnosťou, že všetky doklady, dokumenty a podklady k spracovaniu účtovníctva, ktoré poskytne Poskytovateľovi budú uchovávané na serveroch Poskytovateľa resp. na serveroch tretej osoby poskytujúcej internetové služby a to na čas nevyhnutý na spracovanie, prípadnú archiváciu dokumentácie v zmysle príslušných zákonov.

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB

7.1 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb, ak:

a) Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi celú Odmenu v lehote podľa článku 3.1 týchto všeobecných obchodných podmienok,

b) Objednávateľ nedoručí Poskytovateľovi Doklady v lehote podľa článku 4.12 týchto všeobecných obchodných podmienok,

c) budú doručené Doklady nesprávne, neúplné, nepresné alebo nebude možné na ich základe poskytnúť Službu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

7.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb v prípadoch stanovených v článku 4.2 a v článku 4.4 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

7.3 Zánik Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb z akéhokoľvek dôvodu sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb.

 

7.4 Práva Objednávateľa vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Objednávateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade takéhoto ukončenia musí Objednávateľ ukončiť akékoľvek používanie Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Objednávateľa k Elektronickému obsahu alebo jeho jednotlivým častiam a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátanie poplatkov Objednávateľovi.

 

 

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami sú splatné okamihom doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty dotknutej Zmluvnej strane, ktorej konanie malo za následok vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

 

8.2 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že dohodnuté zmluvné pokuty sú primerané, ich výška bola stanovená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán v súlade s  dobrými mravmi a tieto sa v zaväzujú v žiadnom prípade nerozporovať.

 

8.3 Jednotlivé ustanovenia o zmluvných pokutách zostávajú platné a účinné bez ohľadu na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy. Dojednaniami o zmluvných pokutách, na ktorých zaplatenie sa Zmluvné strany zaviazali nie je dotknutá náhrada škody v celom rozsahu.

 

 

 

IX. DORUČOVANIE

9.1 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty na adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve o poskytnutí účtovných služieb. Podanie odoslané elektronickou poštou sa považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v deň jeho odoslania, aj keď si ho adresát neprečítal.

 

 

 

IX. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Na vzťahy neupravené Zmluvou o poskytnutí účtovných služieb a/alebo Zmluvou o poskytovaní Elektronického obsahu a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

9.2 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné.

 

9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia (a to aj každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb alebo Zmluvou o poskytovaní Elektronického obsahu urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

 

9.4 Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb alebo Zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu aj prostredníctvom služieb tretej osoby, najmä profesionála v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky a Objednávateľ je povinný ich Poskytovateľovi uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.

 

9.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovej stránke. Zmluvný vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou o poskytnutí účtovných služieb a/alebo Zmluvou o poskytovaní Elektronického obsahu sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Poskytovateľovi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť zmenu všeobecných obchodných podmienok. Platné uzatvorená Zmluva o poskytovaní účtovných služieb a/alebo Zmluva o poskytovaní Elektronického obsahu sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Platnosť všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.consultare.sk

 

9.6 Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke www.consultare.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný Poskytovateľovi poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať Poskytovateľa o každej zmene svojich osobných údajov. Objednávateľ potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol sú správne.

 

9.7 Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Poskytovateľa podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor ochrany spotrebiteľa, reklamácia súvisiace s nákupom cez internet.

 

9.8 Objednávateľ potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú pre neho určité a zrozumiteľné.