Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1 Obchodná spoločnosť Consultare Digital s.r.o., so sídlom Košovská cesta 118, 971 01 Prievidza, IČO: 53 294 114, DIČ: 2121344027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40762/R (ďalej ako „Poskytovateľ“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Poskytovateľ sa v rámci svojho predmetu podnikania zaoberá najmä poskytovaním služieb v oblasti vedenia účtovníctva a podnikateľským, organizačným a ekonomickým poradenstvom.

1.2 Kontaktné údaje Poskytovateľa sú:

 1. Tel. č.:  02/323 383 33
 2. E-mail:  info@consultare.sk

1.3 Poskytovateľ je prevádzkovateľom webovej stránky s adresou https://www.consultare.sk/ (ďalej ako „Webová stránka“). Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe na Webovej stránke, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

1.4 Objednávateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá:

 1. nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 2. nie je daňovníkom dane z motorových vozidiel,
 3. nie je platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti,
 4. nie je platiteľom žiadnej zo spotrebných daní.

(ďalej ako „Objednávateľ“).
V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ (ďalej len ako „Spotrebiteľ“), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

1.5 Službou sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a spracovanie daňového priznania k dani z príjmu za príslušné účtovné obdobie alebo akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne (ďalej len ako „Služby“). Elektronickým obsahom sa rozumie poskytnutie prístupu Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad, elektronické knihy, publikácie, prezentácie, videá, audio záznamy, projektové súbory, cvičenia, školenia alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej ako „Elektronický obsah“).

1.6 Pre účely týchto VOP sa Zmluvou o poskytovaní účtovných služieb rozumie zmluva, na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi účtovné služby. Zmluvou o poskytnutí Elektronického obsahu sa rozumie zmluva, na základe ktorej Poskytovateľ sprístupní, resp. poskytne Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi Elektronický obsah (ďalej spoločne označované aj ako len „Zmluva“).

1.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Objednávateľom ako podnikateľmi podnikajúcimi na území Slovenskej republiky na základe živnostenského alebo iného oprávnenia alebo fyzickými osobami ako Spotrebiteľmi, vyplývajúce zo Zmluvy uzavretej prostredníctvom Webovej stránky (ďalej ako „Zmluvné strany“) .

1.8 Odmenou za poskytnutie Služby alebo sprístupnenie Elektronického obsahu sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie cena zverejnená na Webovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Objednávateľa alebo Spotrebiteľa Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade písomne dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak. (ďalej ako „Odmena“).

1.9 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

II. UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB ALEBO UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

2.1 Návrhom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb alebo uzavretie Zmluvy o poskytnutí Elektronického obsahu medzi Zmluvnými stranami je objednávka Objednávateľa alebo Spotrebiteľa uskutočnená vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Webovej stránke (ďalej ako „Objednávka“). Objednávateľ a Spotrebiteľ sa zaväzuje, že v Objednávke uvedie pravdivé, aktuálne a úplné informácie. Pri uskutočnení Objednávky prostredníctvom formulára sprístupneného na Webovej stránke má Objednávateľ a Spotrebiteľovi pred definitívnym odoslaním Objednávky Poskytovateľovi možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť.

2.2 Každá Objednávka Služieb Objednávateľa alebo Spotrebiteľa musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 1. identifikačné údaje Poskytovateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a DIČ,
 2. identifikačné údaje Objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, ako aj identifikačné číslo a DIČ,
 3. identifikačné údaje Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou, v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, ako aj identifikačné číslo a DIČ,
 4. identifikačné údaje Spotrebiteľa, v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu,
 5. telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Objednávateľa alebo Spotrebiteľa,
 6. odmenu a spôsob jej úhrady,
 7. dátum vystavenia Objednávky alebo Spotrebiteľa,
 8. súhlas Objednávateľa alebo Spotrebiteľa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ich potvrdenie, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj zásadami ochrany osobných údajov dôkladne oboznámili pred odoslaním Objednávky,
 9. potvrdenie Objednávateľa alebo Spotrebiteľa, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Odmenu.

2.3 V každej Objednávke na uzavretie Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb je súčasťou Objednávky aj predpokladaný počet účtovných položiek.

2.4 V prípade, ak má byť predmetom Objednávky Elektronický obsah, je potrebné, aby sa Objednávateľ alebo Spotrebiteľ prihlásil prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na stránke www.consultare.sk. On-line prihláška musí obsahovať údaje uvedené v ods. 2.2 tohto článku. Odoslanie on-line prihlášky sa považuje za Objednávku Elektronického obsahu.

2.5 Po obdržaní Objednávky Poskytovateľom bude Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi zaslané na adresu jeho elektronickej pošty oznámenie o prijatí Objednávky (ďalej ako „Oznámenie“), ktoré má však len informatívny charakter za účelom upovedomenia Objednávateľa alebo Spotrebiteľa o doručení jeho Objednávky Poskytovateľovi. Oznámenie nie je v žiadnom prípade považované za záväzné akceptovanie Objednávky zo strany Poskytovateľa. V prípade, že ide o Objednávku Elektronického obsahu Oznámenie zároveň obsahuje aj pokyny k úhrade (v prípade neobdržania Oznámenia, podkladov k platbe alebo ku kurzu, je odporúčané bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa emailom na obchod@consultaredigital.sk).

2.6 Zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia akceptácie Objednávky Objednávateľa alebo Spotrebiteľa zo strany Poskytovateľa na adresu elektronickej pošty Objednávateľa alebo Spotrebiteľa (ďalej ako „Akceptácia Objednávky“).

2.7 Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa článku 2.2 a 2.3 tohto článku pokladá sa za neúplnú a nepredstavuje riadny návrh na uzavretie Zmluvy. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený kontaktovať Objednávateľa alebo Spotrebiteľa za účelom odstránenia nedostatkov Objednávky. Okamihom doručenia všetkých údajov, ktorými budú odstránené nedostatky Objednávky Poskytovateľovi, sa považuje Objednávka za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Zmluvy.

2.8 Každá Akceptácia Objednávky zo strany Poskytovateľa musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 1. Číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky,
 2. Špecifikácia predmetu objednávky,
 3. Údaje o cene vrátane prípadnej DPH a ostatných daní,
 4. Platobné podmienky,
 5. Údaj o lehote dodania Služby, resp. sprístupnenia Elektronického obsahu,
 6. Poštovné, balné, spôsob doručenia,
 7. Faktúra pre Objednávateľa alebo Spotrebiteľa,
 8. Bankové spojenie a číslo účtu Poskytovateľa.

2.9 Lehota na Akceptáciu Objednávky zo strany Poskytovateľa je 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania Objednávky Objednávateľa alebo Spotrebiteľa (ďalej ako „Lehota na Akceptáciu Objednávky“). Dokiaľ nebola Zmluva medzi Zmluvnými stranami uzavretá, môže Objednávateľ alebo Spotrebiteľ Objednávku odvolať, ak toto odvolanie dôjde Poskytovateľovi skôr než Poskytovateľ odoslal Akceptáciu Objednávky. V prípade odvolania Objednávky je Objednávateľ alebo Spotrebiteľ povinný Objednávku, ktorú odvoláva, jednoznačne identifikovať tak, aby nevznikli žiadne pochybnosti o tom, ktorú Objednávku Objednávateľ alebo Spotrebiteľ odvoláva. V prípade, ak Objednávateľ alebo Spotrebiteľ neobdrží počas Lehoty na Akceptáciu Objednávky od Poskytovateľa Akceptáciu Objednávky, má sa za to, že Poskytovateľ Objednávku Objednávateľa alebo Spotrebiteľa neprijal a k uzavretiu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Poskytovateľ nie je povinný Objednávku Objednávateľa alebo Spotrebiteľa akceptovať.

 

III. ODMENA A PODMIENKY JEJ SPLATNOSTI

3.1 Odmena za jednotlivé Služby a za sprístupnenie Elektronického obsahu je zverejnená na Webovej stráne, a to vrátane príslušnej sadzby DPH. Odmena nezahŕňa prípadne náklady na dopravu, poštovné a dodanie a iné náklady a poplatky. Ak bude predmetom Objednávky poskytnutie takej Služby, s dodaním ktorej budú spojené náklady na dopravu, poštovné a dodanie a iné náklady a poplatky Poskytovateľ uvedenie informáciu o ich výške alebo o spôsobe jej určenia na Webovej stránke.

3.2 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu najneskôr do 2 (dvoch) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

3.3 Odmena za poskytnutie účtovných služieb je určená odhadom na základe predpokladaného počtu účtovných položiek uvedených Objednávateľom alebo Spotrebiteľom v Objednávke.

3.4 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu dohodnutú v Zmluve, prípadne oznámenú v zmysle ods. 3.6 tohto článku. Všetky poplatky spojené s úhradou Odmeny znáša Objednávateľ alebo Spotrebiteľ.

3.5 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ uhradí Odmenu Poskytovateľovi bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Poskytovateľa uvedeného v Akceptácii Objednávky. Odmena sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa uvedeného v Akceptácii Objednávky.

3.6 Ak bude na Webovej stránke pri príslušnej Službe uvedená Odmena, ktorá vykazuje chyby v písaní (napr. suma vo výške 0,- € alebo Odmena, ktorá sa vzhľadom na charakter Služby javí ako neprimeraná či neobvyklá), táto Odmena nie je pre Zmluvné strany záväzná. V takomto prípade nepredstavuje Objednávka Objednávateľa alebo Spotrebiteľa riadny návrh na uzavretie Zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený kontaktovať Objednávateľa alebo Spotrebiteľa za účelom oznámenia správnej výšky Odmeny. Okamihom doručenia potvrdenia Objednávateľa alebo Spotrebiteľa Poskytovateľovi, že so správnou výškou Odmeny súhlasí, považuje sa Objednávka Objednávateľa alebo Spotrebiteľa za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Zmluvy.

3.7 V prípade, ak peňažné plnenie poskytnuté Objednávateľom alebo Spotrebiteľom nestačí na úhradu všetkých záväzkov Objednávateľa alebo Spotrebiteľa voči Poskytovateľovi, je splnený ten záväzok Objednávateľa alebo Spotrebiteľa alebo jeho časť, ktorú určí Objednávateľ alebo Spotrebiteľ pri plnení. Ak Objednávateľ alebo Spotrebiteľ neurčí, ktorý záväzok Poskytovateľovi plní, peňažné plnenie Objednávateľa alebo Spotrebiteľa sa použije prednostne na úhradu toho záväzku Objednávateľa alebo Spotrebiteľa alebo jeho časti, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku Objednávateľa alebo Spotrebiteľa najskôr splatného. Ak aplikáciou predchádzajúcich dvoch viet tohto odseku nie je možné určiť, ktorý záväzok alebo jeho časť Objednávateľ alebo Spotrebiteľ plní Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený podľa vlastného uváženia určiť záväzok Objednávateľa alebo Spotrebiteľa alebo jeho časť, ktorý bude poskytnutým peňažným plnením Objednávateľa alebo Spotrebiteľa splnený.

 

IV. POSKYTNUTIE SLUŽBY NA ZÁKLADE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB

4.1 Poskytovateľ do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia účtovných dokladov (ďalej len ako „Doklady“) informuje Objednávateľa alebo Spotrebiteľa o ich správnosti a úplnosti, prípadne ho vyzve na doplnenie chýbajúcich alebo nesprávne zaslaných Dokladov.

4.2 Ak Poskytovateľ po prijatí všetkých Dokladov (vrátane tých, na ktorých doplnenie bol Objednávateľ alebo Spotrebiteľ v zmysle ods. 4.1 tohto článku Poskytovateľom vyzvaný) zistí, že je pri poskytnutí Služby potrebné vykonať viac alebo iné úkony ako zadal Objednávateľ alebo Spotrebiteľ v Objednávke a táto skutočnosť má zároveň vplyv na výšku Odmeny, je Poskytovateľ oprávnený o tom informovať Objednávateľa alebo Spotrebiteľa a určiť novú výšku odmeny, pričom novourčená Odmena sa stáva pre Zmluvné strany záväzná. Po obdržaní oznámenia o novourčenej odmene je Objednávateľ alebo Spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb odstúpiť. V prípade, ak Objednávateľ alebo Spotrebiteľ neodstúpi od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb do 1 kalendárneho dňa odo dňa obdržania správy podľa prvej vety tohto článku, má sa za to, že s novourčenou Odmenou bez výhrad súhlasí a je povinný ju uhradiť.

4.3 Do 5 (piatich) kalendárnych dní od márneho uplynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb podľa odseku 4.2 tohto článku alebo ak nedôjde k postupu podľa odseku 4.2 tohto článku, tak do 5 (piatich) kalendárnych odo dňa prijatia všetkých Dokladov (vrátane tých, na ktorých doplnenie bol Objednávateľ alebo Spotrebiteľ v zmysle odseku 4.1 tohto článku Poskytovateľom vyzvaný), potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi začiatok poskytovania Služby a túto následne do 3 (troch) pracovných dní poskytne, a to odoslaním riadnej individuálnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu Objednávateľovi a v prípade Spotrebiteľa daňové priznanie k dani z príjmu na adresu elektronickej pošty uvedenú v Objednávke.

4.4 V prípade, že Službu nebude možné poskytnúť Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi v lehote uvedenej v odseku 4.3 tohto článku, Poskytovateľ o tejto skutočnosti Objednávateľa alebo Spotrebiteľa upovedomí správou zaslanou na adresu elektronickej pošty Objednávateľa alebo Spotrebiteľa spolu s informáciou o predpokladanom termíne poskytnutia Služby. Po obdržaní takejto správy je Objednávateľ alebo Spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb odstúpiť. V prípade, ak Objednávateľ alebo Spotrebiteľ neodstúpi od Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb do 1 kalendárneho dňa odo dňa obdržania správy podľa prvej vety tohto článku, má sa za to, že s náhradným termínom poskytnutia Služby súhlasí.

4.5 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si je vedomý toho, že Poskytovateľ mu nie je (najmä vzhľadom na lehoty stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach) povinný poskytnúť Službu skôr ako za 20 (dvadsať) kalendárnych dní odo dňa odoslania Objednávky. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ preto musí odoslať Objednávku v dostatočnom časovom predstihu pred koncom lehoty na podanie daňového priznania.

4.6 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že za podanie daňového priznania spolu s prílohami príslušnému správcovi dane v zákonom stanovenej lehote nesie plnú zodpovednosť. Poskytovateľ nie je oprávnený ani povinný na podanie žiadneho daňového priznania za alebo v mene Objednávateľa alebo Spotrebiteľa.

4.7 Objednávateľ, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie, spoločnosťou s ručením obmedzeným, družstvom alebo štátny podnik týmto berie na vedomie, že je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Príslušný orgán Objednávateľa zároveň rozhodne o schválení výsledku hospodárenia Objednávateľa a o použití zisku alebo úhrade straty.

4.8 Poskytovateľ nezabezpečuje pre Objednávateľa alebo Spotrebiteľa uchovávanie ani ochranu účtovnej dokumentácie. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť uchovávanie a ochranu svojej účtovnej dokumentácie, a to minimálne po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.9 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ je povinný doručiť Poskytovateľovi Doklady bez zbytočného odkladu po Akceptácii Objednávky Poskytovateľom. V prípade omeškania Objednávateľa alebo Spotrebiteľa s odovzdaním Dokladov nezodpovedá Poskytovateľ za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku ich oneskoreného spracovania. V prípade, ak je dodržanie zákonom stanovených alebo Zmluvnými stranami dohodnutých lehôt alebo termínov závislé od spolupôsobenia Objednávateľa alebo Spotrebiteľa, Poskytovateľ nie je v omeškaní, ak Objednávateľ alebo Spotrebiteľ neposkytol potrebnú súčinnosť riadne a včas.

4.10 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ zaručuje, že všetky Doklady predkladané Poskytovateľovi sú pravé, úplné, formálne a vecne správne. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnymi, nepravdivými, neúplnými alebo nepresnými Dokladmi poskytnutými Poskytovateľovi zo strany Objednávateľa alebo Spotrebiteľa. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky Poskytovateľa týkajúce sa predkladaných Dokladov.

4.11 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu v tom prípade, ak na možnosť jej vzniku Objednávateľa alebo Spotrebiteľa písomne upozornil. Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť ani správnosť dokladov a informácií poskytnutých Poskytovateľovi zo strany Objednávateľa alebo Spotrebiteľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená konaním v rozpore s odporúčaním alebo stanoviskom Poskytovateľa alebo opomenutím Objednávateľa alebo Spotrebiteľa. Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená konaním alebo opomenutím Objednávateľa alebo Spotrebiteľa do uzavretia Zmluvy o poskytnutí účtovných služieb.

 

V. POSKYTNUTIE ELEKTRONICKÉHO OBSAHU PO UZAVRETÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

5.1 Po uhradení odmeny za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Objednávateľ alebo Spotrebiteľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ najneskôr do 14 kalendárnych dní sprístupní Elektronický obsah Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet. Predpokladom použitia niektorých služieb môže byť špecifické softvérové vybavenie zariadenia Objednávateľa alebo Spotrebiteľa. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Objednávateľom alebo Spotrebiteľom sa povinnosti Poskytovateľa za poskytnutie Elektronického obsahu považujú sa splnené.

5.2 Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópií sprístupneného Elektronického obsahu a právo prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene, výlučne pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie po dobu 12 mesiacov. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

5.3 Odmena za poskytnutie licencie k Elektronickému obsahu je súčasťou odmeny za sprístupnenie Elektronického obsahu podľa čl. III týchto VOP.

5.4 Ak nie je uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom, Objednávateľ alebo Spotrebiteľ ho nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z Webovej stránky na verejné ani komerčné účely. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kurzu, ktorý obsahuje Elektronický obsah tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.

5.5 Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.consultare.sk, bez predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom je zakázané. Materiály na portáli www.consultare.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.consultare.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré môže mať za následok občianskoprávne, obchodnoprávne alebo trestnoprávne dôsledky.

5.6 Objednávateľ a Spotrebiteľ berie na vedomie, že využitím Elektronického obsahu a zaplatením za licenciu za použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané a táto licencia je nevýhradná. Poskytovateľ si vyhradzuje právo byť informovaný zo strany Objednávateľa alebo Spotrebiteľa Elektronického obsahu bezodkladne emailom na adresu obchod@consultaredigital.sk alebo písomne na fakturačnú adresu, pokiaľ poskytovanie Elektronického obsahu poskytuje Objednávateľ alebo Spotrebiteľ tretej strane za účelom zisku, t. j. neposkytuje vzdelávanie sebe alebo svojim zamestnancom alebo Elektronický obsah ponúka ďalej ako službu pre tretiu stranu.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ nie je oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie žiadnej svojej pohľadávky proti pohľadávke Poskytovateľa, ktorú má Poskytovateľ voči Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ tiež nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa oprávnený postúpiť svoje práva a pohľadávky voči Poskytovateľovi vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu.

6.2 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by umožnilo alebo malo za cieľ šíriť skreslené, nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o Poskytovateľovi alebo službách ním poskytovaných či činnostiach ním vykonávaných.

6.3 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, oprávnenými záujmami Poskytovateľa, ktoré by mohlo privodiť ujmu Poskytovateľovi, alebo ktoré by mohlo čo i len ohroziť dobrú povesť Poskytovateľa vo vzťahu k iným osobám.

6.4 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ je povinný informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu o všetkých okolnostiach a skutočnostiach súvisiacich s jeho činnosťou podľa Zmluvy.
6.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť akúkoľvek Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

6.6 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ nemôže používať Službu alebo Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel.

6.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepredávať Elektronický obsah a materiály konkurenčným spoločnostiam poskytujúcim online kurzy a iné kurzy podobného zamerania. Táto forma predaja Elektronického obsahu tretej strane nie je zakázaná, avšak Poskytovateľ si nárokuje na informácie o takomto druhu transakcie pred začatím realizácie online kurzu.

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

 1. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ neuhradí Poskytovateľovi celú Odmenu v lehote podľa článku III ods. 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok,
 2. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ nedoručí Poskytovateľovi Doklady v lehote podľa článku IV ods. 4.9 týchto všeobecných obchodných podmienok,
 3. budú doručené Doklady nesprávne, neúplné, nepresné alebo nebude možné na ich základe poskytnúť Službu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch stanovených v článku IV. a ods. 4.2 a 4.4 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.3 Zánik Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

7.4 Práva Objednávateľa alebo Spotrebiteľa vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Objednávateľ alebo Spotrebiteľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade takéhoto ukončenia musí Objednávateľ alebo Spotrebiteľ ukončiť akékoľvek používanie Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Objednávateľa alebo Spotrebiteľa k Elektronickému obsahu alebo jeho jednotlivým častiam a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátanie Odmeny Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi.

 

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA K ODSTÚPENIU OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

8.1 Právo Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy je bližšie upravené v POUČENÍ O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY uzatvorenej ako Zmluva na diaľku.

 

IX. INFORMÁCIA O POSTUPE UPLATŇOVANIA REKLAMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

9.1 Zásady vybavovania sťažností, podnetov a reklamácií sú upravené bližšie v Reklamačnom poriadku.

 

X. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami sú splatné okamihom doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty dotknutej Zmluvnej strane, ktorej konanie malo za následok vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

10.2 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že dohodnuté zmluvné pokuty sú primerané, ich výška bola stanovená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán v súlade s dobrými mravmi a tieto sa zaväzujú v žiadnom prípade nerozporovať.

10.3 Jednotlivé ustanovenia o zmluvných pokutách zostávajú platné a účinné bez ohľadu na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Dojednaniami o zmluvných pokutách, na ktorých zaplatenie sa Zmluvné strany zaviazali nie je dotknutá náhrada škody v celom rozsahu.

 

XI. DORUČOVANIE

11.1 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty na adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve, resp. v Objednávke. Podanie odoslané elektronickou poštou sa považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v deň jeho odoslania, aj keď si ho adresát neprečítal.

 

XII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Na vzťahy neupravené Zmluvou o poskytnutí účtovných služieb a/alebo Zmluvou o poskytovaní Elektronického obsahu a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.2 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné.

12.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia (a to aj každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

12.4 Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči Objednávateľovi alebo Spotrebiteľovi vyplývajúcej zo Zmluvy aj prostredníctvom služieb tretej osoby, najmä v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky a Objednávateľ alebo Spotrebiteľ je povinný ich Poskytovateľovi uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.

12.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovej stránke a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluvný vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou o poskytnutí účtovných služieb a/alebo Zmluvou o poskytovaní Elektronického obsahu sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Poskytovateľovi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľ je povinný oznámiť zmenu všeobecných obchodných podmienok, a to ich zverejnením na Webovej stránke. Zverejnením nadobúdajú všeobecné obchodné podmienky platnosť a účinnosť. Platne uzatvorená Zmluva o poskytovaní účtovných služieb a/alebo Zmluva o poskytovaní Elektronického obsahu sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

12.6 Informácie o spracovaní osobných údajov sú zverejnené na Webovej stránke v sekcii ochrana osobných údajov. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný Poskytovateľovi poskytnúť správne a pravdivé osobné údaje a je tiež povinný informovať Poskytovateľa o každej zmene svojich osobných údajov. Objednávateľ alebo Spotrebiteľ potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne a pravdivé.

12.7 Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Poskytovateľa podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor ochrany spotrebiteľa, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet.

12.8 Objednávateľ alebo Spotrebiteľ potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú pre neho určité a zrozumiteľné.