Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 12.9.2023 13:51
Približný čas čítania: 4 minút

Zmeny v účtovníctve od 1.1.2022

Zmeny v účtovníctve od 1.1.2022

Viete aké zmeny Vás v účtovníctve ako podnikateľov čakajú od roku 2022? V tomto článku si popíšeme navrhovanú novelu zákona o účtovníctve. 

 

Rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok

Podnikatelia podľa aktuálne platného zákona o účtovníctve povinne predkladajú účtovné závierky elektronicky cez portál finančnej správy. Od 1.1.2022 budú mať túto povinnosť aj ďalšie právnické osoby ako pozemkové spoločenstvá, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. Vo verejnej časti registra účtovných závierok nebudú zverejnené účtovné závierky podnikateľov -  fyzických osôb a organizačných zložiek zahraničných osôb. Vo verejnej časti registra sa teda budú zverejňovať všetky účtovné závierky podané po 1.1.2022, vrátane tých, ktoré sa budú podávať za predchádzajúce roky. Účelom tejto novely je automatizácia pre spracovaní účtovných závierok a odstránenie chybovosti pri papierových formách. V návrhu novely sa rieši aj možnosť opravy chybne zverejnených dokumentov v registri na základe žiadosti podnikateľov. 

Digitalizácia účtovných dokladov

Vzhľadom na veľký posun v oblasti digitalizácie, ktorá sa začína rozširovať aj v oblasti účtovníctva, návrh novely zákona o účtovníctve obsahuje aj doplnené a špecifikované podmienky, ktoré musia podnikatelia dodržiavať pri spracovávaní účtovných záznamov. Zmeny sa dotknú podnikateľov nasledovne:

  • Pri spracovávaní elektronických dokumentov sú podnikatelia povinní doklady uchovávať v elektronickej podobne na serveri, cloude alebo na inom dátovom nosiči napr. optický disk, USB kľúč.
  • Podnikatelia budú predkladať daňovej kontrole alebo audítorom v elektronickej podobe a musia im sprístupniť účtovný softvér, v ktorom vedú záznamy z účtovníctva, jednotlivé prípady musia mať aj v elektronickej podobe označenie účtov, to platí pre podnikateľov, ktorí vedú podvojné účtovníctvo.
  • Spracovanie a výmena účtovných záznamov sa bude uskutočňovať vo forme elektronickej výmeny údajov prostredníctvom aplikačného programu.
  • Doklady v listinnej podobe je možné použiť v elektronickej podobe ako naskenovaný dokument.

V prípade, že sa podnikatelia rozhodnú používať elektronickú formu dokladov, musia zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť týchto dokladov a to od momentu ich vystavenia až po dobu, kedy sú podnikatelia povinní doklady archivovať. Novela zákona rieši aj formu podpisu elektronických dokumentov a to tým, že sa vypustí povinnosť podpisu osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu na elektronických dokladoch. Vypustiť by sa malo aj označovanie účtov, na ktorých je daný prípad zaúčtovaný podľa dokladu tzv. košieľky. 

Príklad č. 1

Účtovná spoločnosť spracováva účtovné doklady v listinnej podobe, zakladá ich do šanónov a archivuje pre prípadnú kontrolu či audit. Na všetky doklady tlačí košieľky s uvedením účtov, ktoré použila pri zaúčtovaní daného prípadu a uvedie podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie. V prípade schválenia novely zákona o účtovníctve by od 1.1.2022 sa niektoré povinnosti vypustili. Účtovníčkam by postačovali dokumenty len v elektronickej podobe, ktoré by nahrali priamo do účtovného softvéru, netlačili by košieľky a neuvádzali svoj podpis. Prácu v účtovníctve ako aj archiváciu účtovných dokladov by to veľmi zjednodušilo.   

Výročná správa pre neziskové organizácie

Aktuálne platný zákon o účtovníctve stanovujú povinné náležitosti výročnej správy, ktoré sú skôr aplikovateľné pre podnikateľov. Novela zákona o účtovníctve prináša obsah výročnej správy neziskovej organizácie, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu z 2 % daní. Ide o tieto náležitosti:

  • Prehľad výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov a prehľad nákladov (výdavkov) v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov,
  • Prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
  • Správu audítora,
  • Účtovnú závierku za obdobie, za ktoré sa výročná správa zostavuje,
  • Ďalšie.

Zmeny v pokutách za správne delikty

Návrh novely zákona o účtovníctve obsahuje aj zmeny vo výške pokút za správne delikty. Určenie spodnej hranice pokuty pri porušení zákona o účtovníctve napr. podnikateľ neviedol účtovníctvo, nezostavil účtovnú závierku alebo zatajil a nezaúčtoval prípady, ktoré nastali. Spodná hranica pre pokutu za uvedené správne delikty bude vo výške 1 000 EUR. Ďalej stanovuje minimálnu výšku pokuty za nezverejnenie účtovnej závierky v registri účtovných závierok. Pri nezverejnení účtovnej závierky do registra nemá daňový úrad možnosť vyčísliť pokutu podľa výšky majetku podnikateľa. Novou pokutou by mala byť pokuta štatutárnemu orgánu (konateľ v s.r.o.), ktorý si nesplní povinnosti pri zrušení spoločnosti a pri archivácií dokladov po zrušení spoločnosti.