Ekonomika
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 22.1.2024 08:41
Približný čas čítania: 6 minút

Zdaňovanie kryptomien

Zdaňovanie kryptomien

V dnešnej dobe plnej digitalizácie a elektronických služieb sa či už podnikatelia, ale aj bežní občania stretávajú s kryptomenami. Pre mnohých z Vás to môže byť neznámy pojem, a preto si vysvetlíme, čo sú to kryptomeny, kedy a načo sa využívajú a ako zdaniť príjem z predaja kryptomien. 

Kryptomena je virtuálna mena, ktorú ministerstvo financií SR zadefinovalo nasledovne: 

virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

V preklade to znamená, že kryptomeny sú určitá forma platidla, ktorá nahrádza finančné prostriedky a zároveň pri ich držbe môže dôjsť aj k ich zhodnoteniu. Kryptomena je považovaná za finančný majetok, ktorý má podnikateľ alebo fyzická osoba v držbe.  V praxi sa s výpisom z účtu, kde sú uvedené pohyby kryptomien stretnete len výnimočne. Informácie o pohyboch dostávajú klienti e-mailom, prípadne iba stav kryptomien ku koncu roka. Kryptomeny sa vedú v tzv. virtuálnej peňaženke alebo na virtuálnom účte, nakoľko nejde o hmotnú vec a nemožno ju uložiť fyzicky napr. v banke. 

Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie kryptomeny patria:

  • Bitcoin (BTC)
  • Ripple (XRP)
  • Ethereum (ETH)
  • Cardano
  • Litecoin (LTC)
  • IOTA
  • Tron (TRX)
  • DECENT (DCT)

V súčasnosti využívajú mnohí podnikatelia kryptomeny ako náhradu finančných prostriedkov a uhrádzajú týmto spôsobom aj svoje záväzky. Pre podnikateľov ale aj pre fyzické osoby môže byť kryptomena aj lákadlom k investícií a zhodnoteniu voľných peňažných prostriedkov. Kryptomeny sa zhodnocujú napríklad zmenou kurzu, ak sú vedené a prevádzané v iných menách, zmenou reálnej hodnoty kryptomeny, predajom, kde predávajúci predá kryptomeny sa za vyššiu hodnotu ako ich nakúpil. 

Príjem z predaja kryptomien je považovaný za zdaniteľný príjem, ktorý nie je od dane z príjmu oslobodený. Predajom kryptomeny na účely zdanenia sa rozumie akákoľvek výmena napr. výmena kryptomeny za majetok alebo výmena kryptomeny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod a to aj výmena za inú virtuálnu menu. V praxi to znamená, že v prípade úbytku kryptomeny, ktorú vlastníte dochádza k predaju tejto meny a musíte uplatniť zdanenie podľa zákona o dani z príjmu. 

Fyzické osoby a zdaňovanie kryptomien

Fyzické osoby bez ohľadu nato či ide o bežného občana alebo o živnostníka zdaňujú príjem z predaja kryptomien ako iný príjem. Zdaniteľným príjmom je hodnota kryptomeny v čase predaja, pričom si fyzická osoba môže uplatniť výdavky prislúchajúce k predávanej kryptomene ako sú kúpna cena kryptomeny, poplatky za správu a vedenie virtuálnej peňaženky prípade sprostredkovateľská provízia od brookera. Tieto výdavky si však fyzické osoby môžu uplatniť iba do výšky príjmu z predaja, to znamená, že sa nesmie z predaja kryptomien dosiahnuť daňová strata. Ak by boli výdavky k predávanej kryptomene vyššie ako predajná cena, tak v daňovom priznaní sa uvedú výdavky iba do výšky predajnej ceny. Na výdavky z predaja kryptomien si živnostníci nemôžu uplatniť paušálne výdavky a pri fyzických osobách nie je možné na takýto príjem použiť aj nezdaniteľnú časť základu dane ani oslobodenie z príležitostnej činnosti do 500 EUR. 

Príklad č. 1:

Občan Slovenskej republiky sa rozhodne investovať a nakúpi si virtuálnu menu bitcoiny. Bitcoiny nakúpil 01.02.2021 v hodnote 2 000 EUR (2427,2 USD). Občan touto menou nezaplatil žiadne zo svojich záväzkov a rozhodol sa ich 07.06.2021 predať. Keďže sa hodnota bitcoinov na trhu vyvíja, ku dňu predaja stúpla ich hodnota na sumu 2 500 EUR (3029,25 USD). 

Zdaniteľný príjem je hodnota bitcoinu ku dňu predaja, t.j. 2500 EUR, ku ktorému si občan uplatní výdavok vo výšku kúpnej ceny 2000 EUR. Základ dane z predaja bitcoinu je 500 EUR, z ktorého sa vyčísli 19 % daň z príjmu a následne pri ročnom zúčtovaní aj zdravotné odvody. 

 

Zdaňovanie kryptomien u právnických osôb

Právnické osoby podnikatelia môžu nakúpiť kryptomenu za účelom zhodnotenia finančných prostriedkov alebo úhrady svojich záväzkov. Kryptomeny sú považované v účtovníctve podnikateľov za finančný majetok. Oceňujú sa reálnou hodnotou, t.j. pri kúpe je ocenenie kryptomeny v hodnote v akej bola pripísaná do peňaženky virtuálnej meny a pri predaji ide o hodnotu kryptomeny ku dňu predaja. Jednotlivý vývoj ceny kryptomeny počas držby podnikatelia v účtovníctve nezohľadňujú ani nepreceňujú ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zmena reálnej hodnoty sa zohľadní pri predaji kryptomeny. Kurzové rozdiely z kryptomien sa účtujú do nákladov a výnosov v období, v ktorom vznikli. Právnické osoby si pri predaji kryptomien môžu uplatniť výdavky, súvisiace s kryptomenou napr. kúpna cena, kurzový rozdiel, poplatky za vedenie virtuálnej peňaženky. Rovnako ako pri fyzických osobách ani v tomto prípade sa z predaja kryptomeny nesmie dosiahnuť daňová strata, t.j. výdavky sa uplatnia iba do výšky príjmu z predaja kryptomien. 

Príklad č. 2:

Slovenská spoločnosť nakúpila bitcoiny v hodnote 10 000 USD (8248,10 EUR) dňa 15.01.2021. Dňa 31.03.2021 sa rozhodla uhradiť faktúru za poskytnuté služby v prepočte za 5 000 USD (4258,58 EUR), pričom jej vznikol kurzový rozdiel 134,53 EUR. Kurzový rozdiel bude zaúčtovaný do nákladov spoločnosti a k predaju (úhrade záväzku) si spoločnosť uplatní ako výdavok 4124,05 EUR t.j. kúpnu cenu. Dňa 30.04.2021 sa rozhodne zvyšné bitcoiny predať. Ich reálna hodnota je 5200 USD (4287,25 EUR). Príjem z predaja bitcoinu zaúčtovaný do výnosov bude v hodnote 4287,25 EUR a náklad k tomu výnosu bude kúpna hodnota 4124,05 EUR (5000 USD). Základ dane z predaja bitcoinov za rok 2021 bude 163,20 EUR.