Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 12.9.2023 13:49
Približný čas čítania: 5 minút

Predaj tovaru do zahraničia cez eshop od 1.7.2021

Novelou zákona o DPH sa od 1.7.2021 upravujú pravidlá uplatňovania DPH pri predaji tovaru do zahraničia cez eshopy. Podnikateľom by sa mala znížiť administratívna náročnosť z dôvodu registrácie na DPH v jednotlivých krajinách, kde tovar predávajú, ak prekročia zákonom stanovenú hranicu obratu. 

V prípade, že ste ako podnikatelia doposiaľ predávali tovar cez eshop do zahraničia určite ste sa stretli s pojmom zásielkový predaj. Ide o predaj tovaru do zahraničia pre bežných občanov alebo firmy, ktoré nie sú registrované ako platitelia DPH v zahraničí. Nevýhodou do 30.6.2021 je, že dodávateľ takéhoto tovaru musí sledovať obrat dodaného tovaru za každý štát Európskej únie, do ktorého tovar dodal. Aktuálne majú jednotlivé štáty EÚ stanovené rôzne limity na registráciu na DPH v danom štáte v prípade dodania tovaru cez zásielkový predaj. Uvedieme si to na príklade:

Podnikateľ, predávajúci tovar cez eshop predáva pravidelne svoj tovar občanom Českej republiky. Počas dodávok tovar musí sledovať, či hodnota dodaného tovaru do ČR nezdaniteľný osobám neprekročí hranicu 35 000 EUR. Ak by túto hranicu prekročil, tak sa zaregistruje ako platiteľ DPH v ČR, podáva daňové priznanie k DPH v ČR a k predávanému tovaru musí pripočítať českú DPH, ktorú je povinný aj v ČR zaplatiť. 

Od 01.07.2021 sa mení nielen pojem zásielkový predaj na predaj tovaru na diaľku, ale aj podmienky na registráciu a podávanie daňových priznaní k DPH v zahraničí. Hodnota tovaru na diaľku, ktorý sa predáva cez eshop do členských štátov EÚ nesmie prekročiť maximálny limit 10 000 EUR za kalendárny rok, ktorý je kumulatívny pre všetky dodávky do iných členských štátov, čo znamená, že sa už nebude posudzovať limit pre každý členský štát samostatne. Tento limit neustanovuje podmienku registrácie na platiteľa DPH na Slovensku, tu platí dosiahnutie obratu za kalendárny rok v sume 49 790 EUR. 

Príklad na predaj tovaru na diaľku na území EÚ

Živnostníčka s miestom podnikania na Slovensku vyrába rôzne darčekové produkty, ktoré predáva cez svoj eshop. Po 01.07.2021 predala občanom tovar nasledovne: do Maďarska predala tovar za 8 000 EUR, do Čiech za 4 000 EUR a do Nemecka za 7 000 EUR. Vzhľadom na to, že hodnota dodaného tovaru občanom do členských štátov EÚ je 19 000 EUR, t.j. prekročila maximálny limit 10 000 EUR po 01.07.2021 je povinná sa registrovať ako platiteľ DPH v členskom štáte dodania tovaru pre občana a to ešte pred prvou dodávkou tovaru do príslušného členského štátu. V tomto prípade by uplatnila na tovar DPH členského štátu, do ktorého tovar občanovi dodala. Od 01.07.2021 sa však môže tejto povinnosti vyhnúť uplatnením osobitnej úpravy dane OSS. 

 

Čo je to OSS a koho sa týka? 

Osobitná úprava dane OSS je určená dodávateľom tovaru na diaľku na území EÚ, ktorí predávajú tovar zákazníkom neidentifikovaným pre DPH  t.j. pre občanov a neplatiteľov DPH v EÚ. 

Výhodou OSS je registrácia ako platiteľa DPH v jednom členskom štáte, podávanie iba jedného daňového priznania za dodanie všetkých dodávok do všetkých členských štátov v danom štvrťroku a komunikácia v jednom jazyku. Pre slovenských podnikateľov to znamená, že by aj v prípade dodania tovaru občanom v členských štátoch EÚ podávala iba jedno priznanie podľa svojho sídla na Slovensku. Rozdiel pri tomto priznaní v rámci OSS je v lehote na podanie a to do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa priznanie podáva. Pri registrácií na OSS pridelí daňový úrad podnikateľovi osobitné identifikačné číslo, ktorým sa bude identifikovať k uplatneniu OSS. Využitie OSS je však dobrovoľné nie povinné. Podnikatelia môžu uplatňovať aj spôsob po starom a v prípade prekročenia maximálneho limitu 10 000 EUR sa v každom členskom štáte, kde dodajú tovar, registrovať ako platiteľ DPH a podávať priznanie v každom tomto štáte.  Osobitnú úpravu dane OSS môžu využiť podnikatelia, ktorí predávajú tovar na diaľku nielen prostredníctvom eshopu, ale aj prostredníctvom digitálnej platformy. 

Kedy OSS nemôžete uplatniť? 

Osobitnú úpravu OSS nie je možné uplatniť v nasledovných prípadoch: 

  • Predaj tovaru na diaľku, ktorý je zaslaný priamo z tretích krajín, na ktorý sa uplatňuje iné osobitná úprava IOSS za predpokladu, že zásielka nepresiahne 150 EUR, pozor na zásielky nepatrnej hodnoty z tretích krajín.
  • Predaj tovaru platiteľom DPH v členskom štáte dodávky tovaru;
  • Predaj použitého tovaru alebo nového dopravného prostriedku, na ktoré sa používa iná osobitná úprava dane;
  • Predaj tovaru s montážou a inštaláciou.

Príklad na predaj tovaru s montážou

Slovenská s.r.o. platiteľ DPH na Slovensku zaoberajúca sa predajom a montážou bazénových krytov dodala občanovi Maďarska kryt, ktorý mu aj osadila na bazén. Keďže ide o dodanie tovaru s montážou, spoločnosť nemôže použiť osobitnú úpravu OSS a tovar maďarskému občanovi so slovenskou DPH. 

Zrušenie registrácie na OSS

Podnikatelia môžu daňový úrad požiadať o zrušenie registrácie na OSS dobrovoľne na základe žiadosti, alebo podnikateľ ukončil predaj tovaru na diaľku občanom EÚ, prípadne pri zmene sídla do iného členského štátu EÚ, kde nesplní podmienku na uplatnenie OSS. Daňový úrad môže registráciu na OSS zrušiť, ak podnikateľ  opakovane  porušuje podmienky OSS napr. nepodáva daňové priznanie k OSS.