Rady a tipy
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 14.9.2023 13:06
Približný čas čítania: 4 minút

Ako postupovať pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaného občana

Ako postupovať pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaného občana.

 

Zamestnávatelia a to alebo spoločnosti alebo živnostníci často uvažujú nad tým zamestnať osoby, pri ktorých by dosiahli určitú formu optimalizácie nákladov na ich zamestnávanie.

V tomto príspevku by sme vám chceli predstaviť jednu z možností ako pomôcť nájsť prácu osobe dlhodobo evidovanej na úrade práce a zároveň splniť si svoje optimalizačné očakávania.

Za dlhodobo nezamestnaného občana sa považuje fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere podľa Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v paragrafe 4  a podľa Zákona o zdravotnom poistení  č. 580/20014 Z.z.  paragraf 11, ak sú splnené nasledovné podmienky :

 • bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, 
 • občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ako 67% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, 
 • príslušná zdravotná poisťovňa a sociálna poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov, 
 • zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca 
 • odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov 

 

 Definícia je rovnaká pre zdravotné ako aj sociálne poistenie. V prípade, že zamestnávateľ zamestná osobu, ktorá splnila podmienku evidencie na úrade práce posledných 12 mesiacov pred začiatkom pracovného pomeru, bude postupovať nasledovne:

 

1.Požiada zamestnanca o kópiu dokladu o evidencii na úrade práce. Táto povinnosť nie je nikde zákonne ukotvená, je to skôr odporúčanie, aby zamestnávateľ skontroloval jednak dobu trvania evidencie a potom aj dátum vyradenia z evidencie. Doba trvania musí byť najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a ukončenie evidencie musí byť bezprostredne pred nástupom do práce. Napríklad, ak začiatok pracovného pomeru je 1.5.2021, tak posledný deň evidencie na úrade práce bude 30.04.2021.

2.Zamestnávateľ interne preverí (nebude žiadať potvrdenia od príslušných inštitúcií), že má všetky platby voči sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni ku dňu nástupu do pracovného pomeru uhradené .

3.Zamestnávateľ zaregistruje zamestnanca v sociálnej a zdravotnej poisťovni v súlade s príslušným kódom a typom zamestnanca.

 • registrácia v zdravotnej poisťovni sa robí kódom  1W a zároveň kódom 2
 • registrácia v sociálnej poisťovni sa robí typom zamestnanca 14

4.V priebehu 12 mesiacov, na ktoré sa odvodová úľava vzťahuje zamestnávateľ musí každý mesiac kontrolovať, či výška príjmu neprekročila hranicu, ktorá je daná pre uplatnenie odvodovej úľavy:

 • horná hranica príjmu v roku 2021  je  731,64 €.

Pokiaľ by hranica príjmu prekročila vyššie uvedené sumy, nárok na odvodovú úľavu končí a zamestnávateľ má povinnosť zamestnanca v zdravotnej a sociálnej poisťovni „preregistrovať“ na plné platenie odvodov

 • registrácia v zdravotnej poisťovni sa robí ukončením kódu 1W, kód 2 sa ponechá bezo zmeny
 • registrácia v sociálnej poisťovni sa robí tak, že vygenerujem ešte jeden RLFO s typom zamestnanca 15 s účinnosťou od skončenia úľavy.

5.Po  uplynutí 12 mesiacov čerpania odvodovej úľavy táto zo zákona končí a zamestnanec aj zamestnávateľ sú naďalej už plne pod odvodovou zaťaženosťou. Aj v tomto prípade má zamestnávateľ povinnosť zamestnanca v zdravotnej a sociálnej poisťovni  „preregistrovať“ na plné platenie odvodov

 • registrácia v zdravotnej poisťovni sa robí ukončením kódu 1W, kód 2 sa ponechá bez zmeny
 • registrácia v sociálnej poisťovni sa robí tak, že vygenerujem ešte jeden RLFO s typom zamestnanca 15 s účinnosťou od skončenia úľavy.