Potrebujete poradiť? 02/32338333
Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 14.4.2022 13:15
Približný čas čítania: 3 minút

Zdaňovanie príspevku za ubytovanie ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine

Zdaňovanie príspevku za ubytovanie ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine

Na Slovensku je aktuálne vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu migrácie občanov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Množstvo podnikateľov v oblasti poskytovania ubytovania ale aj obyčajní ľudia prichýlili týchto ľudí a poskytli ubytovanie Ukrajincom tzv. odídencom. Štát sa preto rozhodol túto pomoc oplatiť formou príspevku na ubytovanie. Kto má na takýto príspevok nárok, v akej výške a akým spôsobom takýto príspevok zdaniť si povieme v tomto blogu. 

Kto má nárok na príspevok za ubytovanie odídencov?

Na príspevok za ubytovanie odídencov má nárok každá fyzická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie a poskytne ubytovanie odídencovi bezodplatne na základe podpísanej zmluvy s odídencom. Nárok na príspevok vzniká aj podnikateľom, ktorý poskytujú v rámci svojho podnikania ubytovacie služby, či už prostredníctvom hotela, penziónu, apartmánu, chaty alebo ubytovne. Aj v tomto prípade platí, že ubytovanie musí byť odídencovi poskytnuté bezodplatne a musí byť s odídencom podpísaná zmluva. 

Aké druhy príspevkov štát poskytuje?

Vyhlásením zákona Lex Ukrajina dňa 31.03.2022 začal štát poskytovať dva druhy príspevkov. Ide o príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle a príspevok podľa zákona o podpore cestovného ruchu. 

Komu sa poskytuje príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle?

O tento príspevok môžu žiadať osoby (nepodnikatelia), ktoré vlastnia nehnuteľnosti určené na bývanie a to prostredníctvom obce, v ktorej sa ubytovanie poskytne. Príspevok je možné žiadať za obdobie začínajúce najskôr 26.02.2022.  Zmluvu o ubytovaní s odídencom ako aj výkaz o počte nocí ubytovania predkladajú žiadatelia príspevku obci v stanovenom termíne a s požadovanými prílohami. 

Aká je výška príspevku za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle?

Výška príspevkov za poskytnutie ubytovania odídencom je v prípade nepodnikateľov nasledovná:

  • 7 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb starších ako 15 rokov a
  • 3,50 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb mladších ako 15 rokov.

Kto a kedy príspevok vypláca?

Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle vypláca žiadateľom obec do 5 pracovných dní od prijatia príspevku od Ministerstva vnútra SR.

Vyplácanie príspevku za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu.

Tento príspevok je určený fyzickým osobám alebo právnickým osobám poskytujúcim ubytovanie podľa živnostenského oprávnenia. Tieto osoby musia mať uzatvorenú zmluvu o poskytnutí príspevku s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktorý aj tento príspevok vypláca priamo žiadateľom.  Výška príspevku je rovnaká ako pri príspevku podľa zákona o azyle. 

Kto a kedy zdaňuje príspevok za ubytovanie odídenca?

Príspevok za ubytovanie odídenca zdaňujú tie právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie zariadenia, ktoré využívali na podnikanie a majú na ubytovanie aj živnostenské oprávnenie.  Príspevok je v tomto zdaniteľným príjmom a podnikatelia si ho zahrnú do daňového priznania. K príspevku, ktorý sa zdaňuje si podnikatelia môžu uplatniť aj prislúchajúce výdavky na ubytovanie ako sú napr. energie, odpisy budovy a pod.  Pozor tento príspevok zdaňujú aj právnické osoby nezaložené na podnikanie, ktoré prenajímajú vlastné nehnuteľnosti. 

V akých prípadoch je príspevok za ubytovanie odídenca oslobodený od dane? 

Od dane je oslobodený príspevok za ubytovanie odídenca poskytnutý fyzickej osobe nepodnikateľovi nakoľko ide o príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce. Príspevok za ubytovanie odídenca je oslobodený od dane aj v prípade, ak je poskytnutý obci, VÚC alebo rozpočtovej organizácií, ktoré poskytujú na ubytovanie odídencom vlastné nehnuteľnosti.