Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 2.5.2022 10:37
Približný čas čítania: 2 minút

Zánik práva vyrubiť daň

Kedy zaniká právo daňového úradu vyrubiť daň?

Daňový úrad Vám nemôže vyrubiť daň, rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumy, ktoré ste boli povinný zaplatiť po uplynutí 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom ste boli povinný daň, rozdiel dane alebo preddavok na daň zaplatiť. 

Za akých okolností sa môže lehota na zánik práva vyrubiť daň predĺžiť?

5-ročná lehota, ktorá uplynie od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň sa predlžuje pri začatí:

  • daňovej kontroly
  • určenia dane podľa pomôcok.

Daňový úrad mi otvoril daňovú kontrolu. Kedy zanikne právo vyrubiť daň?

Pre uplynutí lehoty na zánik práva vyrubiť daň Vám môže daňový úrad začať daňovú kontrolu. Pri začatí daňovej kontroly sa lehota na zánik vyrubiť daň predlžuje na 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo daň zaplatiť. 

 

Príklad č.1: Zánik práva vyrubiť daň z príjmu 

Podnikateľ bol povinný podať daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2015. Lehota na podanie daňového priznania bola do 31.3.2016. V tejto lehote bol povinný aj daň zaplatiť. Kedy daňovému úradu zaniká právo vyrubiť daň z príjmu za rok 2015?

Daňový úrad môže v prípade nezaplatenia dane vyrubiť daň z príjmu až do 31.3.2021, t.j. 5 rokov po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane. Ak by podnikateľ požiadal o odklad daňového priznania za rok 2015 o 3 mesiace tak lehota na právo vyrubiť daň by bola do 30.6.2021.

Príklad č. 2: Zánik práva vyrubiť DPH

Platiteľ DPH podal daňové priznanie za obdobie 1/2020 do 25.2.2020, kde mu vyšla daňová povinnosť. Daň však nezaplatil. Dokedy môže daňový úrad vyrubiť DPH na úhradu? 

Lehota na právo vyrubiť daň, plynie odo dňa, do kedy bolo povinné podať daňové priznanie k DPH za 1/2020 a aj daň zaplatiť. Daňový úrad môže vyrubiť daň alebo otvoriť daňovú kontrolu platiteľovi DPH za 1/2020 až do 25.2.2025.

Príklad č. 3 Predĺženie práva vyrubiť daň pri daňovej kontrole

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH podal daňové priznanie k DPH za 6/2021. Daňové priznanie podal v lehote t.j. do 25.7.2021. Právo vyrubiť daň má daňový úrad do 25.7.2026.

V roku 2022 však podnikateľovi daňový úrad začal daňovú kontrolu. Dokedy sa predĺži právo vyrubiť daň?

V prípade, že počas lehoty, kedy má daňový úrad právo vyrubiť daň otvorí daňovú kontrolu, tak lehota na vyrubenie dane sa predlžuje na 10 rokov. V tomto prípade, by právo vyrubiť daň zanikol až 25.7.2031.