Ekonomika
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 14.9.2023 12:55
Približný čas čítania: 6 minút

Ročné zúčtovanie dane

Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky ktorých výška presiahla sumu  2255.72 €, musí podľa typu príjmov alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, alebo podať daňové priznanie na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska.

Vzhľadom k tomu, že sa blíži obdobie kedy sa žiadosti o ročné zúčtovania dane zamestnávateľovi odovzdávajú (15.02.2022), rozhodli sme sa pripomenúť vám lehotu a základné „ pravidlá“ pri podávaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane.

DO 15.2.2022 je zamestnanec povinný požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Zároveň v tejto lehote je povinný predložiť doklady potrebné k vykonaniu ročného zúčtovania dane.

Dodržanie spomínanej lehoty je veľmi dôležité, pretože v zmysle platnej legislatívy, zamestnávateľ nemôže urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnancovi , ktorý nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo nepredložil v lehote potrebné doklady do 15.02. 2022 vrátane.

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane je tlačivo, ktoré získate u vášho zamestnávateľa. Žiadosť musí byť vyplnená písomne, čitateľne a odovzdaná osobne alebo zaslaná zamestnávateľovi.

O ročné zúčtovanie dane môžete požiadať , ak ste poberali zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti (§5 zákona o dani z príjmov). Môže aj vtedy, ak ste poberali  iné príjmy, ale tieto príjmy sú od dane oslobodené. 

Rovnako môžete požiadať o ročné zúčtovanie ak ste mali príjmy iné ako zo zamestnania pokiaľ tieto príjmy subjekt, ktorý vám ich vyplatil, zdanil zrážkovou daňou, ktorú odviedol daňovému úradu.

Osobitnou kapitolou je daňovník, ktorý je rezidentom Slovenska a mal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Zrozumiteľnejšou rečou povedané, je to človek, ktorý pracoval v roku 2021 v zahraničí. Takéto osoby je potrebné, aby sa poradili s daňovým poradcom ako si svoju daňovú povinnosť vysporiadať.

 

V žiadosti o ročné zúčtovanie dane vyplníte rok 2021, svoje osobné údaje a zamestnávateľa, ktorého o ročné zúčtovanie žiadate.

Požiadať o ročné zúčtovanie dane môžete ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého ste v roku 2021 pracovali. Pokiaľ ste mali viacerých zamestnávateľov, jedného z nich si vyberiete ako toho, ktorému predložíte žiadosť. Od ostatných si vypýtate potvrdenie o príjme a priložíte ho k žiadosti o ročné zúčtovanie dane.

Pokiaľ si nebudete uplatňovať žiadne ročné úľavy dane alebo daňové bonusy, prípadne zapletené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, potom stačí, ak v žiadosti vyznačíte či chcete darovať 2 % dane, dáte miesto, dátum podpisu a podpis.

Pokiaľ si budete uplatňovať niektorú z nezdaniteľných častí základu dane, musíte to v žiadosti vyplniť a zdokladovať.

Jedná sa o tieto nezdaniteľné časti základu dane - nezdaniteľná  časť základu dane na manželku (manžela) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u dôchodcov a nezdaniteľná časť základu dane na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/ manžela môžeme uplatniť len na mesiace, kedy prvý kalendárny deň mesiaca ste boli manželia. Uplatnenie platí len na takého manželského partnera, ktorý:

  • sa stará o vyživované maloleté dieťa, najviac do dovŕšenia 6 rokov dieťaťa (paragraf 3/2 zákona 571/2009 o rodičovskom príspevku dieťa je do 3 rokov, do 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)
  • poberá peňažný príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia (paragraf 40 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, sú to osoby od 6 rokov, ktoré sú podľa komplexného posudku odkázané na opatrovanie )
  • je zaradená do evidencie uchádzača o zamestnanie
  • je osoba so zdravotným postihnutím (občan uznaný za invalidného), alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % )

 

Nárok sa dokladuje sobášnym listom a dokladom, ktorý dokazuje, že je splnený jeden z vyššie uvedených statusov. V žiadosti sa vyhlasuje výška vlastného príjmu manželského partnera. 

Detailnejšie o uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželského partnera sa dočítate v našom príspevku Ročné zúčtovanie dane – odpočet na manželského partnera.

 

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u dôchodcov

Týka sa osôb, ktoré sú na začiatku  zdaňovacieho obdobia ( 1.1.2021) poberateľom starobného, predčasného starobného , výsluhového dôchodku a to aj zo zahraničia .

Tieto osoby nemajú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ale v prípade, ak ich výška dôchodku v roku 2021 nebola vyššia ako 4511,43 €, môžu si uplatniť  rozdiel medzi sumou 4511, 43 a výškou dôchodku.

Príklad – dôchodok za celý rok by bol 4000, 00 eur, uplatniť sa môže suma 4511,43 € mínus 4000,00 € je 511,43 € , ktoré si môžete uplatniť .

Nárok sa dokladuje, je potrebné k žiadosti o ročné zúčtovanie priložiť doklad o výške dôchodku .

Na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

V ročnom zúčtovaní dane si môžete uplatniť preukázateľne zaplatené príspevky, maximálne do výšky 180,00 €.

Predložíte doklad, ktorý dostanete od spoločnosti, u ktorej máte sporenie na DDS. Ak za Vás  odvádza príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,  doklad sa nepredkladá.

Okrem uplatnení nezdaniteľných častí základu dane, môžete v ročnom zúčtovaní dane uplatniť nárok dodatočne na daňový bonus na deti a na úroky z hypotekárneho úveru. Podmienky uplatnenia bonusov sú rozsiahle, a preto sme pre vás pripravili detail informácie v článku Daňový bonus na zaplatené úroky a v článku Ročné zúčtovanie dane – daňový bonus na deti.

Posledná „vec“, ktorú si môžete uplatniť sú zaplatené povinné príspevky na sociálne a zdravotné poistenie , ktoré ste zaplatili priamo poisťovniam. Tieto platby musíte dokladovať. Pozor, poistné, ktoré sa môže zahrnúť do ročného zúčtovania dane musí súvisieť so závislou činnosťou, nemôže to byť povinné poistné súvisiace s príjmami podľa paragrafu 6,7,8 Zákona o dani z príjmov.

Všetci, ktorí chcete darovať 2% dane nezabudnite vyplniť žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely §50 zákona .

V závere žiadosti o ročné  zúčtovanie dane je formálne vyhlásenie o počte iných zamestnávateľov a správnosti vyplnených údajov.

Záverom pripomíname, nezabudnite vyplnenú, podpísanú žiadosť vrátane dokladov k nároku odpočtov a bonusov odovzdať zamestnávateľovi do 15.02.2022 vrátane.