Rady a tipy

Posledná úprava: 26.7.2021 21:03
Približný čas čítania: 3 minút

Ako si správne stanoviť ciele v podnikaní?

Ako si správne stanoviť ciele v podnikaní? 

Stanovenie cieľov a postupné napĺňanie jednotlivých míľnikov je určitá forma zručnosti. Nie je to zručnosť, ktorú sa naučíme v škole a je potrebné sa ju učiť ako v živote tak aj v podnikaní.

Stanoviť si cieľ a disciplinovane smerovať k jeho napĺňaniu je spôsob akým vieme aj podnikanie posúvať efektívne a rozumne k úspešným koncom. 

Pozrime sa na 5 krokov ako sa k nim dostaneme.

Prvým krokom je definovať si čiastkové ciele, napríklad 5. Princípom tvorby cieľov je, že je potrebné opierať sa o svoju víziu. Víziu je potrebné mať presne ujasnenú, bez toho je naozaj náročné stanoviť si ciele a dosiahnuť ich. Stanovovať si ciele, ktoré budú len tak lietať vo vákuu nás nikam nedovedie a ich súčasťou býva frustrácia a neustály stres. Všetky ciele by mali byť nasmerované na dosiahnutie tej jednej vízie. Aj ten najmenší úkon (naozaj aj ten pre nás možno úplne najmenší ako napríklad raňajkovať a stíhať stretnutia) je malá súčiastka oveľa väčšej mozaiky.

Dôležité je stanoviť si ciele, ktoré majú zmysel. Schopnosť identifikovať body, ktoré sú merateľné a dostávajú nás stále ďalej a ďalej je kľúčová pri efektívnom stanovovaní si cieľov. Taktiež by nás tieto ciele mali motivovať. Ak nás nemotivujú dostatočne, nie sú ciele dobre stanovené. 

Ciele by mali byť stanovené v zmysle SMART. 

S – špecifické ciele, čiže ciele, ktoré sú jasné a špecifické. Inak povedané, skúste ich prerozprávať kamarátovi alebo partnerke. Mali by sme mať presne jasné v tom, čo nimi chceme dosiahnuť. 

M – merateľné ciele, čo znamená, mali by sme presne vedieť, kedy sme ich dosiahli. Napríklad chcem predať 100 párov ponožiek do 1 mesiaca. 

A – musíme sa uistiť, že ciele sú reálne dosiahnuteľné. Zlyhanie je súčasťou života, ale keď máme možnosť sa mu vyhnúť tým, že sa vieme na stanovenie cieľov pozrieť reálne, urobme to. Samozrejme, netreba sa ani báť, určité riziko je s podnikaním a cieľmi v ňom spojené, ale realistický pohľad by mu nemal chýbať.

R – Ciele by mali byť dosiahnuteľné, ale dostatočne vysoké na to, aby sme mali motiváciu a zároveň nadšenie pre ich dosahovanie. Mať dostatočne silný účel, ako hybný motor za našimi činmi, je veľmi dôležité.

T – Časovo orientované. Cieľ bez stanoveného času je len prianie. Zostane visieť vo vzduchu a nepríde s ním zodpovednosť a potreba úlohu dokončiť. Je potrebné mať časový termín na dosiahnutie cieľa, aby sme vnímali dôležitosť a tlak. 

Druhým krokom je stanoviť si hlavný cieľ, ktorý je z tých 5 ten najdôležitejší a bude hýbať všetkými ostatnými časťami. Čiže, prevezme pomyselnú dôležitosť naplnenia a všetky ostatné ciele budú nasledovať. Tento cieľ bude najdôležitejší, ale zároveň umožní, aby sa ostatné ciele pospájali a napĺňali definovanú víziu. 

Tretím krokom je tento hlavný cieľ rozdrobiť na menšie ciele, respektíve pomenovať si, prečo je pre vás taký dôležitý a čo by sa stalo keby ste ho nesplnili.

Štvrtým krokom je definovať si ročné a štvrťročné ciele. Cieľom je, aby sme mali úplne jasno v tom, čo chceme v rámci daného štvrťroku naplniť a ako to naviazať na ročné ciele. A keďže ročné ciele sú naviazané na napĺňanie čiastkových cieľov a zároveň na napĺňanie hlavného cieľa, je to všetko previazané a vedie k úspešnému dosahovaniu nastavenej vízie.