Rady a tipy
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 6.9.2021 09:29
Približný čas čítania: 4 minút

SZČO materská a rodičovská dovolenka postup voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Dávku materské vypláca Sociálna poisťovňa. Nárok na vyplatenie materského má samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je povinne nemocensky alebo dobrovoľne nemocensky poistená. 

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na materské, ak bola nemocensky poistená najmenej 270 dní  v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Do tohto obdobia sa započítava aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia. Tiež sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. 

Aby vznikol nárok na vyplatenie materského musí mať SZČO zaplatené odvody v správnej výške. Preveruje sa zaplatenie nemocenského poistenia od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského. Kontroluje sa spätne najviac obdobie posledných piatich rokov.

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o materské. Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré tehotnej poistenke vystaví lekár na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Tlačivo žiadosti poistenkyňa vyplní na zadnej strane a podpíše. Vyplnené odovzdá pobočke Sociálnej poisťovne .

Pokiaľ má poistenkyňa  okrem živnosti zároveň aj zamestnanie, musí to oznámiť lekárovi a ten vypíše dve tlačivá žiadosti o materské. Jednu žiadosť na živnosť a tú sama vyplní a odovzdá pobočke sociálnej poisťovne. Druhú vyplní na zadnej strane a odovzdá zamestnávateľovi. Pri vyplňovaní zadnej strany pri súbehu živnosti a zamestnania treba správne uviesť, že si bude dávku uplatňovať súbežne.

 

V prípade, že je poistenkyňa osamelá matka, predloží Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenia o osamelosti.

 

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí splniť rovnaké podmienky ako povinne nemocensky poistená. To znamená, že musí mať poistenie najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Aj tu sa do tohto obdobia započítava aj predchádzajúce obdobie nemocenského poistenia a rovnako aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. 

Kontrola správneho zaplatenia odvodov je identická ako pri povinne poistenej SZČO. Preveruje sa maximálne 5 rokov spätne. V zásade od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

Toleruje sa suma nezaplateného poistenia v úhrne menej ako 5 eur, pokiaľ sa táto suma hradí, považuje sa nárok na dávku splnený.

Počas trvania poberania materskej dávky poisťovňa nesleduje či SZČO má príjem počas poberania materského. To znamená, že nie je potrebné živnosť ani pozastaviť ani rušiť. Zároveň to znamená, že v tomto období neplatí odvody na poistenie v Sociálnej poisťovni. Odvody za ňu platí štát.

Po skončení poberania materskej dávky môže SZČO požiadať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny o poberanie rodičovského príspevku. V takomto prípade musí pobočke Sociálnej poisťovne oznámiť začiatok prerušenie poistenia. To sa robí vyplnením registračného listu fyzickej osoby. Formulár registračného listu je na stránke Sociálnej poisťovne v časti formuláre.

Po skončení poberania rodičovského príspevku je potrebné oznámiť túto skutočnosť na registračnom liste fyzickej osoby ako koniec prerušenia poistenia.

Počas poberania rodičovského príspevku taktiež nie je potrebné živnosť rušiť alebo prerušiť. V tomto čase SZČO odvody voči Sociálnej poisťovni neplatí, len ak nemá v tomto období príjem zo živnosti. Ak má príjem a podá daňové priznanie, poisťovňa jej platenie prehodnotí a v prípade splnenia podmienok na povinné nemocenské poistenie platenie odvodov predpíše.

Zdravotná poisťovňa informáciu o trvaní materskej a rodičovskej dovolenky dostáva zo sociálnej poisťovne a z úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Nie je potrebné nič oznamovať. Napriek tomu odporúčame preveriť si v zdravotnej poisťovni, či príslušné orgány status materskej alebo rodičovskej dovolenky nahlásili. Pokiaľ nie, kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu. Počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky nie je povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie. Pokiaľ má SZČO počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky príjem, odporúča sa preddavky v primeranej výške platiť, aby pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nevznikol nedoplatok.