Firmy
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:38
Približný čas čítania: 5 minút

Výročná správa

Čo je to výročná správa a kto ju musí zostavovať?

 

Výročná správa je dokument, ktorý zostavujú spravidla veľké spoločnosti po ukončení účtovného roka a v ktorom prezentujú nielen výsledky z účtovníctva ale aj zhodnotenie udalostí nepeňažného charakteru, ktoré sú pre danú spoločnosť podstatné. 

 

Čo musí výročná správa obsahovať nám udáva Zákon o účtovníctve. Povinnými náležitosťami výročnej správy sú: 

 

 • Informácie o vývoji spoločnosti, o stave v akom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktoré spoločnosti hrozia
 • Informácie o vplyve spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť
 • Finančné a nefinančné ukazovatele, ktorú sú výsledkom analýz údajov uvedených v účtovnej závierke spoločnosti zostavenej za účtovný rok, za ktorý sa výročná správa zostavuje 
 • Informácie o významných udalostiach, ktoré nastali po skončení účtovného roka, za ktorý sa výročná správa zostavuje, napr. zničenie zásob požiarom, vstup spoločnosti do likvidácie a pod.
 • Informácie ako sa bude vyvíjať činnosť spoločnosti v budúcnosti,
 • Informácie o výdavkoch v oblasti vývoja a výskumu, 
 • Informácie či spoločnosť nadobudla vlastné akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely materskej spoločnosti,
 • Návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty, ktorá vznikla za účtovný rok, za ktorý sa výročná správa zostavuje,
 • Informáciu o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí,
 • Údaje požadované podľa osobitný predpisov napr. zákon o sociálnych službách, zákon o nadácií a pod. 

 

Povinnými prílohami výročnej správy sú účtovná závierka a správa audítora.

 

Spoločnosť môže uvádzať aj ďalšie informácie, ktoré chce odprezentovať či už širokej verejnosti alebo svojím investorom. Vo výročnej správe sa spoločnosti zameriavajú najmä na etický prístup nielen k zákazníkom ale aj zamestnancom a na dopad ich činnosti na životné prostredie a ochranu životného prostredia. Častou súčasťou výročnej správy sú aj prezentácie úspechov spoločnosti, činnosti v oblasti neziskového sektoru ako finančná pomoc na charitatívne účely, príhovory vedenia spoločnosti a ich zhodnotenie účtovného roka, kľúčové hodnoty, ktoré spoločnosť zastáva. Výročná správa je verejný dokument, ktorý spoločnosť zverejňuje na svojej internetovej stránke a zároveň má povinnosť ju zverejniť cez portál finančnej správy, čím sa výročná správa dostane do verejnej časti registra účtovných závierok. Výročnú správu môže od spoločnosti požadovať napríklad aj banka, ktorá spoločnosť financuje prostredníctvom úveru. 

 

 Forma a spôsob uvádzania informácií vo výročnej správe nie je obmedzená žiadnym právnym predpisom. Spoločnosť, ktorá výročnú správu zostavuje kladie dôraz nato aby výročná správa nebola len vecná a poskytovala informácie, ale aby aj pútavo vyzerala. Výročnú správu špecificky graficky upravujú, používajú farby spoločnosti, logo a celková úprava výročnej správy je prispôsobená podľa činností, ktoré spoločnosti vykonáva. Analýzy, rôzne finančné a nefinančné ukazovatele môže spoločnosť zverejniť formou tabuliek či grafov, ktoré sú pre čitateľa výročnej správy zrozumiteľnejšie a pútavejšie. Príkladom je grafické znázornenie vývoja zamestnanosti spoločnosti za posledné tri roky.  

 

Kto je povinný výročnú správu zostavovať? 

 

Výročnú správu sú povinné zostavovať tie spoločnosti, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom nám určuje zákon o účtovníctve. Táto povinnosť vzniká ak spoločnosť splní v účtovnom roku za, ktorý sa výročná správa zostavu a za predchádzajúci účtovný rok aspoň 2 z týchto podmienok:

 • Celková hodnota majetku brutto presiahla 2.000.000,00 EUR;
 • Hodnota tržieb z predaja výrobkov, tovaru alebo služieb presiahla 4.000.000,00 EUR;
 • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30.

 

Ak spoločnosti vznikla povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, tak audítor overuje aj výročnú správu.

 

Spoločnosť, ktorá vlastní ďalšiu spoločnosť alebo skupinu spoločností a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, tak zostavuje aj konsolidovanú výročnú správu za celú skupinu spoločností. Konsolidovaná účtovná závierka aj konsolidovaná výročná správa podliehajú povinnosti overenia audítorom. 

 

Výročnú správu zostavujú aj subjekty, ktoré nie sú určené na podnikanie. Ide najmä o neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia či obce. Osobitné predpisy im túto povinnosť ustanovujú tak ako aj povinné údaje, ktoré má výročná správa obsahovať. Špecifické podmienky majú tieto subjekty aj na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Najčastejším prípadom kedy subjekty z neziskového sektora majú povinnosť auditu a zostaviť výročnú správu je ak mali príjmy z 2% daní za rok vyššie ako 35.000,00 EUR. 

 

Ak spoločnosti alebo subjekty neziskového sektora nemajú povinnosť zostaviť výročnú správu môžu sa rozhodnúť ju aj tak zostaviť aby odprezentovali svoje činnosti, výsledky, vízie do budúcnosti a spoločenskú zodpovednosť verejnosti. Takúto výročnú správu nie sú povinný zverejňovať cez finančnú správu.