Rady a tipy
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 14.9.2023 12:53
Približný čas čítania: 3 minút

Uzatváranie dohôd o brigádnickej práci študentov - aktuálny stav od marca 2021

Dohody o brigádnickej práci študentov na najviac využívajú v čase letných prázdnin. Z toho dôvodu vám prinášame zhrnutie informácii o povinnostiach, podmienkach a výhodách dohôd o brigádnickej práci študentov.

 

Zamestnávatelia dohodu o brigádnickej práci študentov môžu  využiť na prácu, ktorá je obmedzená výsledkom, ako aj na prácu, ktorá je príležitostná a je vymedzená druhom práce. 

 

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút:

 • žiaka strednej školy,
 • študenta vysokoškolského štúdia.

 

Štúdium musí mať dennú  formu a študent je osobou, ktorá nedovŕšila 26 rokov. Pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študenta prinesie študent potvrdenie o návšteve školy, z ktorého je zrejmé, že ide o denné (prezenčná forma) štúdium. 

 

Potvrdenie o návšteve školy sa nepredkladá, ak sa dohoda uzatvára v období:

 • od skončenia štúdia na strednej škole alebo
 • od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

 

 

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov. 

 

V dohode o brigádnickej práci študenta musí byť uvedené: 

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

 

 

S účinnosťou od 1.7.2014 je odmena pri dohode o brigádnickej práci študentov splatná  najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa vykonala práca.

 

Pokiaľ je dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená na dobu určitú, potom dohoda končí uplynutím dohodnutej doby.

 

Okrem uplynutia doby určitej možno dohodu o brigádnickej práci študentov  skončiť

 • vzájomnou dohodou účastníkov k dohodnutému dňu,
 • jednostranne (to znamená, že tak urobí alebo zamestnanec alebo zamestnávateľ)  len výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba v tomto prípade je 15 dní.  Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná doba sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

 

Okamžité skončenie dohody o brigádnickej práci študentov možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť aj klasický pracovný pomer. 

 

 

Spôsobilosť fyzickej osoby:

 • mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec,
 • vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva,
 • brať na seba tieto povinnosti,

vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku.

 

Zákon dovoľoval dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý je dňom, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

 

 

Novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov dovoľuje pracovať aj fyzických osobám starším ako 15 rokov, ktoré ešte nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku

Povinná školská dochádzka sa totiž u väčšiny končí až 31. augusta prvého ročníka strednej školy. To znamená, že väčšina žiakov nemohla počas letných prázdnin medzi prvým a druhým ročníkom strednej školy pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

 

Od 1. marca 2021 môžu aj fyzické osoby staršie ako 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahké práce. Na výkon týchto ľahkých prác je potrebné povolenie príslušného inšpektorátu práce. Inšpektorát práce vydá povolenie len po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce  môžu vykonávať.