Živnosť
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:41
Približný čas čítania: 6 minút

SZČO

Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov SZČO

Kto je SZČO?

Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a dosahuje príjmy z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti. Príjmami z podnikania sa rozumejú príjmy zo živnosti, príjmy poistných agentov, lekárov, veterinárov, notárov, audítorov, daňových poradcov a právnikov. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú príjmy umelcov, znalcov a tlmočníkov, športovcov, finančných poradcov alebo príjem z výkonu osobnej asistencie. 

Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov

Pri uplatňovaní daňových výdavkov sa SZČO môže rozhodnúť, či si v daňovom priznaní k dani z príjmu uplatní: 

  • Paušálne výdavky
  • Skutočné výdavky

SZČO, ktorá nemá dostatočné množstvo daňových výdavkov, aby si znížila základ dane z príjmu, sa môže rozhodnúť, že si uplatní paušálne výdavky. Paušálne výdavky si v daňovom priznaní k dani z príjmu môže uplatniť iba neplatiteľ DPH, alebo ak je SZČO platiteľom DPH iba časť obdobia, za ktoré vyčísluje daň z príjmu. Výšku paušálnych výdavkov určuje zákon o dani z príjmu, ktorá je 60 % zo zdaniteľných príjmov, najviac však do výšky 20.000,00 EUR. Pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov je SZČO povinná viesť evidenciu o zdaniteľných príjmoch v časovom slede v členení na príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti, evidenciu o zásobách a evidenciu o pohľadávkach. Ak sa SZČO rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, musí tento spôsob použiť aj na príjmy z podnikania, aj na príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti. SZČO si pri uplatnení paušálnych výdavkov môže nad ich rámec zahrnúť do daňových výdavkov zaplatené poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Medzi jednotlivými obdobiami, za ktoré sa daň vyčísluje a pri splnení podmienok na uplatnenie paušálnych výdavkov, sa SZCO môže rozhodnúť zmeniť spôsob uplatňovania daňových výdavkov. Paušálne výdavky sa nesmú použiť pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti a pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Skutočné výdavky uplatňuje SZČO vtedy, ak je platiteľom DPH po celé obdobie, za ktoré sa daň z príjmu vyčísluje, alebo sa tak rozhodla z dôvodu, že skutočné výdavky sú vyššie ako paušálne. Pri uplatňovaní skutočných výdavkov treba myslieť na to(oddeliť slovo), že SZČO musí výdavky preukázať reálnymi dokladmi ako faktúry od dodávateľov, pokladničné bločky, cestovné príkazy, kúpno-predajné zmluvy a bankové výpisy. Evidencia skutočných výdavkov a následné spracovanie daňového priznania k dani z príjmu je časovo náročnejšia a dôslednejšia ako pri paušálnych výdavkoch. Spracovanie takýchto dokladov zvyšuje náklady SZČO na účtovné služby. 

Spôsoby evidencie a spracovania skutočných výdavkov

SZČO sa môže rozhodnúť, akým spôsobom bude skutočné daňové výdavky evidovať. Slovenská legislatíva umožňuje nasledujúce spôsoby evidencie skutočných výdavkov:

  • Vedenie daňovej evidencie
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo

Daňová evidencia

Vedenie daňovej evidencie o skutočných výdavkoch a zdaniteľných príjmoch je najjednoduchším a najčastejším spôsobom, akým SZČO evidujú svoje výdavky a príjmy. K vedeniu daňovej evidencie nepotrebujete žiaden softvér na spracovanie Vašich dokladov. Stačí, ak sa si vytvoríte jednoduché tabuľky v pracovnom hárku, napr. MS OFFICE EXCEL. SZČO vedie počas celého obdobia, za ktoré sa daň z príjmu vyčísluje, daňovú evidenciu o:

  1. Zdaniteľných príjmoch v časovom slede, pričom je potrebné mať k tejto evidencii vystavené faktúry a doklady o ich úhrade, alebo mesačné uzávierky z e-kasa.
  2. Daňových výdavkoch v časovom slede, kde výdavky preukazujete reálnymi dokladmi a dokladmi o ich úhrade.
  3. Hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku SZČO.
  4. Zásobách a pohľadávkach, ktorých stav na začiatku a konci obdobia, za ktoré sa daň z príjmu vyčísluje, uvádza SZČO v daňovom priznaní k dani z príjmu.
  5. Záväzkoch tak, aby SZČO vedela preukázať stav na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Daňovú evidenciu je SZČO povinná archivovať 5 rokov od podania daňového priznania k dani z príjmu. Spôsob a forma vedenia daňovej evidencie nespadá pod Zákon o účtovníctve, čo znamená, že v tomto prípade SZČO neotvára účtovné knihy, nevykonáva inventarizácie a nezostavuje účtovnú závierku. 

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva podlieha zákonu o účtovníctve a postupom účtovania, ktoré SZČO ustanovujú viac povinností ako pri vedení daňovej evidencie. SZČO musí otvoriť účtovné knihy, viesť pomocné knihy k dlhodobému majetku, pohľadávkam, zásobám, ceninám, záväzkom, vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov, viesť peňažný denník a evidenciu o príjmoch a výdavkoch a zostaviť účtovnú závierku. Na vedenie jednoduchého účtovníctva je potrebné si zadovážiť aj softvér, ktorom sa účtovníctvo bude spracovávať. Jednoduché účtovníctvo sa riadi príjmami a výdavkami, na základe ktorých sa vyčísľuje daň z príjmu za zdaňovacie obdobie. SZČO aj v tomto prípade zdaňuje iba príjmy, ktoré jej boli do konca zdaňovacieho obdobia zaplatené. 

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je najmenej používaným spôsobom evidencie a spracovania daňových výdavkov pri SZČO. Najväčšou nevýhodou je zdaňovanie zaúčtovaných výnosov, to znamená, že SZČO zdaňuje príjem už pri vystavení faktúry, bez ohľadu nato, či faktúra bola do konca zdaňovacieho obdobia uhradená. Daňový výdavky uplatňuje v zmysle platnej Slovenskej legislatívy na základe úhrady, alebo na základe prijatého účtovného dokladu. Pri vedení podvojného účtovníctva musí SZČO dodržiavať zákon o účtovníctve a zostavovať účtovnú závierku, ktoré je zložitejšia ako pri jednoduchom účtovníctve.