Ekonomika
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:36
Približný čas čítania: 4 minút

Pokuty a penále z omeškania

Výkon podnikateľskej činnosti prináša aj množstvo rizík. Jedným z nich je aj hrozba vyrubenia pokút a úrokov z omeškania daňovým úradom. Zákony platné na Slovensku udávajú podnikateľom veľa povinností, ktorých dodržiavanie overujú kontrolóri z daňového úradu. Pri zistení rôznych nedostatkov a pochybení vyrubujú rôzne sankcie. Daňový úrad overuje dodržiavanie povinností, na základe týchto zákonov:

 

Zákon o účtovníctve

Zákon o DPH

Zákon o dani z príjmu

Zákon o dani z motorových vozidiel

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

 

Porušením akejkoľvek povinnosti, ktorá vyplýva z vyššie uvedených zákonov sa podnikatelia dopúšťajú správneho deliktu. Správne delikty ako aj výška pokuty sú uvedené v jednotlivých zákonoch. Spôsob výpočtu a udelenie pokuty či úrokov z omeškania je uvedený v daňovom poriadku. 

 

Správny delikt je ak podnikateľ koná protiprávne v prípade, ak si nesplnil svoju daňovú povinnosť alebo inú zákonom ustanovenú povinnosť, ktorá môže byť:

peňažnej povahy, alebo

nepeňažnej povahy

Správneho deliktu peňažnej povahy sa podnikateľ dopúšťa vtedy, ak daň nezaplatí alebo odvedie v nesprávnej výške. Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu nepeňažnej povahy, napríklad nepodaním daňového priznania v lehote na jeho podanie. 

 

Pokuta je sankcia vyrubená daňovým úradom po zistení, že podnikateľ sa dopustil správneho deliktu. Výška pokuty závisí od druhu správneho deliktu, ktorého sa podnikateľ dopustil, pričom daňový úrad prihliada na závažnosť, trvanie a následky správneho deliktu. Pokutu daňový úrad vyrubí buď v absolútnej hodnote, teda za dopustenie sa správneho deliktu dostane podnikateľa pokutu podľa sadzobníka napr. 60 EUR, alebo v hodnote vypočítanej podľa úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. Daňový úrad môže vyrubiť aj úhrnnú pokutu a to v prípade, že sa podnikateľ dopustil viacero správnych deliktov. 

 

Úrok z omeškania vyrubí daňový úrad v tom prípade, ak podnikateľ v stanovenej lehote alebo výške, či lehote alebo výške stanovenej rozhodnutím daňového úradu nezaplatí alebo neodvedie: 

Daň

Preddavok na daň

Splátku dane

Daň vybranú zrážkou

Zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

 

Daňový úrad použije pri výpočte úroku z omeškania nasledovný vzorec

dlžná suma * 4 – násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky / 365 resp. 366 dní * počet dní omeškania

 

Výška úroku z omeškania teda závisí od toho, ako dlho po splatnosti daň nezaplatíte. Ak 4 – násobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 15 %, pre výpočet úroku z omeškania sa použije daňový úrad ročnú úrokovú sadzbu vo výške 15 %.

 

Najčastejšie prípady kedy daňový úrad ukladá pokuty: 

  • Podnikatelia sa nezaregistrujú na daň z príjmu alebo DPH v stanovej lehote, pokuta za neskorú registráciu na daň je 30 alebo 60 EUR v závislosti od toho, či ide o opakovaný správny delikt;
  •  
  • Podnikatelia nepodajú daňové priznanie, pričom im táto povinnosť vznikla, podaním daňového priznania po lehote na podanie daňový úrad uloží pokutu taktiež 30 alebo 60 EUR;
  •  
  • Podnikatelia, ktorí sú platitelia DPH poskytli službu do členského štátu EU avšak nepodali súhrnný výkaz k DPH v ustanovenej lehote, v tomto prípade ide o správny delikt nepeňažnej povahy a pokuta za nepodanie súhrnného výkazu je až do výšky 3.000,00 EUR
  •  
  • Živnostník, ktorý používa motorové vozidlo na podnikanie podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v nasledujúcom roku sa však motorové vozidlo už na podnikanie nepoužíval a v ustanovenej lehote neposlal daňovému úradu oznámenie o skončení užívania vozidla na podnikanie, ide o správny delikt nepeňažnej povahy, spravidla je výška pokuty 30 alebo 60 EUR;

 

Najčastejšie prípady kedy daňový úrad vyrubí úroky z omeškania:

  • Podnikatelia podajú daňové priznanie či už k dani z príjmu alebo DPH v ustanovenej lehote, v tejto lehote však daňovú povinnosť, ktorá im vyšla nezaplatili, daňový úrad vyzve podnikateľa aby daň vysporiadal, po úhrade dane daňový úrad vypočíta úroky z omeškania podľa doby počas ktorej sa omeškal s úhradou dane;
  •  
  • Podnikateľ podal daňové priznanie k dani z príjmu, do 5 rokov od lehoty na podanie Vám môže prísť daňová kontrola, daňová kontrola prišla 3 roky od podania priznania, daňová kontrola sa zamerala na uplatnenie daňový výdavkov, ktoré znížili základ dane, zamerali sa na služby uznané ako daňový výdavok po zaplatení a na uplatnenie výdavkov na PHM, vzhľadom nato, že podnikateľ nevedel preukázať spotrebu PHM v plnom rozsahu na podnikanie daňová kontrola vydala rozhodnutie kde mu daňové výdavky na PHM skrátili a dorubili daň, po zaplatení dorubenej dane daňový úrad vyrubí aj úroky z omeškania a to od lehoty na podanie daňového priznania až po zaplatenie dorubenej dane.