Ekonomika
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 12.9.2023 13:38
Približný čas čítania: 5 minút

Sociálne a zdravotné poistenie v mzdách

Zmeny veličín vo mzdách v oblasti sociálneho  poistenia a zdravotného poistenia.

 

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre výpočet odvodov pre sociálne  poistenie .

Sociálne poistenie stále ponechalo v legislatíve inštitút maximálneho mesačného vymeriavacieho základu pre výpočet poistných odvodov . Vzhľadom k tomu, že výška maximálneho mesačného vymeriavacieho základu sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve z pred dvoch rokov, je táto veličina opätovne od januára tohto roku upravená.

Konkrétne, od 1.1.2021  je maximálny mesačný vymeriavací základ pre všetky fondy sociálneho poistenia ( okrem úrazového poistenie, ktoré ostáva bez obmedzenia) 7 násobok priemernej mesačnej mzdy z roku 2019 a síce vo výške  7 644,00 €.

 

Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky nemocenského poistenia a náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti.

Ďalšou z veličín v oblasti sociálneho poistenia, ktorá sa na začiatku kalendárneho roka upravuje , je strop denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti a následne nemocenskej dávky pri pracovnej neschopnosti.

Od 1.1.2021  je maximálny denný vymeriavací základ zamestnávateľa na účely výpočtu náhrady príjmu zamestnanca počas PN vo výške  71,8027 €.

Od 1.1.2021 je maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu nemocenského 71,8028 €.

 

Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou – týka sa sociálneho aj zdravotného poistenia.

Podmienky pre uplatnenie tzv. odvodovej úľavy:

  • zamestnanec bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ( vo vybraných okresoch 6 mesiacov, zoznam vybraných okresov je zverejnený na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
  • suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ako 67% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,

              Horná hranica príjmu v roku 2020  je  678,71 € 

              Horná hranica príjmu v roku 2021  je  731,64 €

Maximálna hranica príjmu počas trvania úľavy je rovnaká ako bola v čase začiatku pracovného pomeru, to znamená že tí zamestnanci , ktorí k nám nastúpili v roku 2020 nesmú prekročiť 678,71 eur počas celej doby uplatnenia úľavy.  Maximálna hranica výšky príjmu 731,64 eur platí pre tých zamestnancov, ktorí k nám nastúpili po 1.1.2021.

  • sociálna a príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov,
  • zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca
  • odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov

 

Splniť sa musia všetky podmienky súčasne , ak platiteľ nesplní čo i len jednu z  podmienok nemá nárok na uplatnenie odvodovej úľavy.

 

V prípade, že sa poistenec zamestná naraz u dvoch zamestnávateľov, úľava sa vzťahuje len na zamestnávateľa, ktorý oznámil zmenu platiteľa poistného ako prvý.

Odvodovú úľavu nie je možné uplatniť pre zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Zmeny veličín vo mzdách v oblasti dane zo závislej činnosti

Veličiny , ktoré sa prejavia v oblasti dane zo závislej činnosti a budú účinné  od  januára 2021 sú nasledovné:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2021  pri výpočte preddavkov na daň bude 375,95 eur mesačne.

 

Daňový bonus na dieťa v roku 2021 mesačne bude od januára v sume  23,22 eur na jedno dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku  - platí len do júna 2021.

Daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku  v roku 2021 mesačne bude od januára v sume  46,44 eur na jedno dieťa - platí tiež len do júna 2021.

 

Daňový bonus na deti od júla 2021 bude rozdelený podľa veku dieťaťa n tri kategórie 

  • deti od 15 do 25 rokov – bonus vo výške 23,22 eur
  • deti od 6 do 15 rokov – bonus vo výške 39,47 eur
  • deti do 6 rokov – bonus vo výške 46,44 eur.

 

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bude od januára  hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3165,16 eur, od základu dane nad 3165,16 eur bude sadzba dane 25%.