Ekonomika
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:40
Približný čas čítania: 5 minút

Oslobodenie finančných príspevkov

Oslobodenie finančných príspevkov 

Prvá pomoc od dane z príjmov 

Pretrvávajúca situácia na Slovensku, ktorá je tu už od marca 2020, mnohých podnikateľov a zamestnávateľov zasiahla znížením príjmu alebo úplným pozastavením príjmov. Úrady práce začali na základe žiadostí od podnikateľov a zamestnávateľov vyplácať finančné príspevky v rámci projektu Prvá Pomoc, ktorý je čerpaný z prostriedkov Európskej únie. 

O finančný príspevok Prvá Pomoc môžu požiadať:

  1. zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť  na základe rozhodnutia
    Úradu verejného zdravotníctva SR; príspevok je poskytovaný na náhradu mzdy zamestnanca, ktorý má prekážku v práci;
  2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %; príspevok je poskytovaný samostatne zárobkovo činným osobám ako paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti;
  3. zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorí si vyberajú typ príspevku na náhradu mzdy zamestnanca:
  • vo výške 80 % z celkovej ceny práce, najviac však do výšky 1100 EUR,
  • paušálny príspevok podľa poklesu tržieb
  1. SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania; na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti;
  2. občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

Presné podmienky na vyplácanie týchto príspevkov sú uvedené na stránkach venujúcich sa uvedenej problematike a stránkach súvisiacich s pandémiou. 

Novelou zákona o dani z príjmov od 01.01.2021 Vláda Slovenskej republiky ustanovila, že všetky vyššie uvedené príspevky budú od dane z príjmu oslobodené. V prechodných ustanoveniach zákona o dani z príjmu platného od 01.01.2021 sa uvádza, že toto ustanovenie je platné na daňové priznania k dani z príjmu podané po 31.12.2020. V preklade to znamená, že všetky finančné príspevky v rámci projektu Prvá Pomoc, ktoré ste za rok 2020 prijali, sú oslobodené od dane z príjmu a pri vyčíslení  základu dane je potrebné tieto príjmy vyňať. Podnikatelia právnické osoby si výnosy súvisiace s finančnými príspevkami uvedú v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku k základu dane z príjmov. 

V zákone o dani z príjmu sa však hovorí aj o daňovej uznateľnosti výdavkov, ktoré súvisia s príjmami, ktoré sú oslobodené od dane. Výdavky, ktoré priamo súvisia s poskytnutými finančnými príspevkami v rámci projektu Prvá Pomoc, nie sú daňovými výdavkami. Tieto výdavky musíte k základu dane z príjmu pripočítať. Dopad na výšku daňovej povinnosti u podnikateľov bude v tom prípade nulový. Z uvedeného vyplýva aj to, že ak by ste nepoberali príspevky na mzdy zamestnancov, tak by ste výdavky na tieto mzdy mali v daňových výdavkoch, ktoré by Vám znižovali základ dane. 

Výdavky, ktoré nie sú daňovo uznateľné, sú náklady na mzdy a poistné vo výške poskytnutého finančného príspevku v rámci projektu Prvá Pomoc na základe opatrení č. 1, 3A a 3B. Finančné príspevky podľa opatrení č. 1, 3A a 3B sú viazané na náhradu miezd pre zamestnancov, ktoré majú podnikatelia vo svojich výdavkoch. Vzhľadom nato, že tieto výdavky súvisia s oslobodenými príjmami (finančné príspevky), nie sú podľa platnej slovenskej legislatívy považované za daňové výdavky do výšky finančného príspevku.

Podnikatelia právnické osoby si ponížia daňové výdavky, ktoré boli uhradené z poskytnutých finančných príspevkov oslobodených od dane, maximálne vo výške finančného príspevku. Tieto výdavky uvedú v daňovom priznaní k dani z príjmu ako pripočítateľnú položku k základu dane z príjmu. 

Pri uplatňovaní daňovej uznateľnosti výdavkov hradených z finančných príspevkov na základe opatrení č. 2 a 4 pre SZČO je dôležité, akou formou si SZČO uplatňuje daňové výdavky. V prípade, ak SZČO uplatňuje paušálne výdavky, tak do výdavkov uplatní 60 % zo zdaniteľných príjmov, t.j. príjmy mínus finančné príspevky. V tomto prípade musí SZČO riešiť aj skutočnosť, či uhradila poistné z finančných príspevkov a časť poistného, ktoré bolo z finančných príspevkov uhradené, musí vyňať z daňových výdavkov. Ak SZČO uplatňuje skutočné daňové výdavky formou daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva, tak z výdavkov vyčlení tie výdavky, ktoré boli uhradené z poskytnutých finančných príspevkov, ktoré sú od dane oslobodené. SZČO, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, postupujú rovnako ako právnické osoby, t.j. náklady hradené z finančných príspevkov sú pripočítateľnou položkou a výnosy odpočítateľnou položkou k základu dane z príjmu.