Rady a tipy
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 22.1.2024 08:41
Približný čas čítania: 5 minút

Odvody na začiatku podnikania

Sociálne a zdravotné poistenie na začiatku podnikania 

Pri rozhodovaní sa o tom, že si založíte živnosť je potrebné, aby ste sa zamysleli nad viacerými aspektami, ktoré tento status prináša. 

V tomto článku si povieme o dvoch aspektoch – konkrétne o sociálnom a zdravotnom poistení.

Od prvého dňa vzniku živnosti sa musíte registrovať na zdravotnej poisťovni. Živnosť si zriadite na príslušnom okresnom úrade na obore živnostenského podnikania. Priamo pri registrácii živnosti Vás príslušný úrad zaregistruje v zdravotnej poisťovni.

Zdravotná poisťovňa Vám oznámi údaje o platbách preddavkov na verejné zdravotné poistenie, číslo účtu a výšku mesačného preddavku. Musíte rátať s tým, že budete povinný platiť najmenej zákonom stanovený minimálny preddavok na verejné zdravotné poistenie. Minimálny preddavok vychádza z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý stanovuje legislatíva.

Minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

Aktuálne v roku 2021 je suma minimálneho preddavku vo výške 76,44 eur.

Preddavok je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. To znamená, že napríklad za mesiac jún, musíte uhradiť preddavok tak, aby najneskôr 8.7. boli peniaze už na účte zdravotnej poisťovne.

Poistenec, ktorý nezaplatil zdravotnej poisťovni preddavok na poistné, a splní podmienky na zaradenie do zoznamu dlžníkov bude mať právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ste si plnili povinnosť platenia preddavkov.

Po podaní daňového priznania vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Pri ročnom zúčtovaní vychádza poisťovňa z reálneho zisku za kalendárny rok, ale aj tu platí, že musí byť odvod najmenej minimum. Na základe výsledkov pošle vyúčtovanie, a ak bude výsledok nedoplatok, musíte ho uhradiť v zákonnej lehote. Zdravotná poisťovňa zároveň predpíše výšku preddavku na nasledujúci rok.

Na rozdiel od zdravotného poistenia, odvody na sociálne poistenie sa v prvom roku založenia živnosti povinne neplatia. Dobrovoľné platenie odvodov je možné, záleží na Vašom rozhodnutí.

Po podaní daňového priznania Sociálna poisťovňa prehodnotí povinnosť platenia odvodov. Tá vzniká, len, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem (bez odpočítania výdavkov) vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v danom  roku . 

Pokiaľ Sociálna poisťovňa zistí, že Váš príjem splnil podmienku povinného platenia odvodov, napíše Vám o tejto skutočnosti, oznámi Vám výšku odvodov, ktoré musíte platiť a zaeviduje Vás ako povinného platiteľa. Výška odvodu sa ráta v zmysle zákonom stanoveného vzorca, a rovnako ako pri zdravotnom poistení aj tu je stanovená suma minimálnych odvodov. 

Aby ste mali predstavu o tom, ako vyzerá výška minimálneho odvodu povinne poistenej osoby, aktuálne je to 180,99€ mesačne.

Funguje to aj naopak, to znamená, ak po podaní daňového priznania bude vyhodnotené, že podmienku neplníte, oznámia Vám to a odhlásia Vás z registra poistencov.

Rovnako ako pri zdravotnom poistení, je preddavok splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. To znamená, že napríklad za mesiac jún, musíte uhradiť preddavok tak, aby najneskôr 8.7. boli peniaze už na účte sociálnej poisťovne.

Základný rozdiel medzi platením odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie je práve v ich povinnosti/ dobrovoľnosti.

Kedy sa oplatí dobrovoľné poistenie? V prípade, ak si potrebujete zabezpečiť, aby Vám poisťovňa platila dávky - nemocenské dávky, materské dávky, tehotenské dávky, dávky v nezamestnanosti.

Najčastejšie býva rozhodnutie dobrovoľného platenia spojené s materskou a od apríla 2021 aj tehotenskou dávkou. 

Dobrovoľné platenie sa z toho dôvodu týka viac žien podnikateliek. 

Jednou zo základných podmienok k tomu, aby Vám nárok na materské vznikol musíte mať ako povinná alebo dobrovoľná poistená osoba :

  • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom,
  • pričom sa započítava predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia 
  • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok
  •  

Materské sa určuje z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Dávka materské je na 75% vymeriavacieho základu.

 

Tehotenská dávka je novinka od apríla tohto roku. Nárok na dávku sa týka tehotných žien, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené – to znamená zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne poistené osoby. 

Rovnako ako aj pri iných dávkach nemocenského poistenia jednou z podmienok priznania nároku patrí dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. 

Výška dávky predstavuje 15% denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50€ do 333,90€ mesačne.