Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 22.1.2024 08:41
Približný čas čítania: 4 minút

Nezabudnite na rekreačné poukazy v roku 2021

Nezabudnite na rekreačné poukazy v roku 2021

 

Neboli ste tento rok zatiaľ na dovolenke a chystáte sa ju stráviť na Slovensku? Pôjde Vaše dieťa  do denného alebo iného tábora ? Ak áno, nezabudnite využiť možnosť preplatenia časti nákladov zamestnávateľom. 

Povedzme si kedy a za akých podmienok by ste mali nárok na preplatenie rekreačného preukazu.

Povinnosť preplácania rekreačných poukazov má len zamestnávateľ  pri počte 50 a viac zamestnancov. Pri nižšom počte zamestnancov môže ale nemusí zamestnávateľ rekreačné poukazy preplácať.

 

Nárok na príspevok na rekreáciu, respektíve na rekreačný poukaz má v roku 2021 zamestnanec povinného alebo nepovinného platiteľa po splnení nasledovných podmienok:

  • ku dňu začatia rekreácie pracuje u daného zamestnávateľa nepretržite  24 mesiacov
  • príspevok si uplatní v jednom kalendárnom roku len u jedného zamestnávateľa
  • zamestnanec musí dokladovať splnenie podmienok a tiež úhradu rekreácie.

 

Zamestnávateľ Vám preplatí  55% oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac 275 eur v kalendárnom roku. Pri kratšom pracovnom úväzku sa musí príspevok pomerne krátiť .

 

Oprávnené výdavky sú:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenska.
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenska.
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenska, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby.
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenska pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

V prvých troch bodoch sa dokladuje pobyt v rekreačnom zariadení na Slovensku. Spoločným znakom je, že sa musí jednať vždy aspoň o dve prenocovania na území Slovenska. Môže sa teda jednať o rekreáciu alebo o tzv. víkendové pobyty, alebo iné tematické pobyty. 

Do výdavkov sa zahrnie hodnota ubytovania, stravovania v zariadení kde je ubytovanie a tiež ostatných služieb , ktoré sú poskytnuté daným zariadením. 

Preplatiť sa môžu  preukázané výdavky na zamestnanca ,manželského partnera zamestnanca , vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti alebo osvojené dieťa a tiež aj na inú osobu žijúcu do zamestnancom v spoločnej domácnosti. 

Napríklad ,pokiaľ bude vstup do aquaparku ponúknutý v ubytovaní a následne bude aj na doklade o ubytovaní, alebo na faktúre o ubytovaní, potom ho môžeme zahrnúť do výdavkov.

Ale pokiaľ  prinesiete  samostatný doklad o vstupe do aquaparku , ktorý nie je súčasťou dokladu o ubytovaní , nemôže byť takýto doklad zahrnutý do oprávnených výdavkov.

 

Výdavky preukážete najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie  účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. To znamená ,že na faktúre alebo inom doklade o ubytovaní budete ako objednávateľ uvedený Vy.

Aby ste mohli zamestnávateľovi predložiť zo zákona požadované doklady , nezabudnite si v ubytovacom zariadení zabezpečiť vystavenie potrebného dokladu o ubytovaní.  Stačí povedať, že budete potrebovať doklad na uplatnenie preplatenia rekreácie u zamestnávateľa.

Podmienky uplatnenia rekreačného poukazu sú teda jasne stanovené a pri ich preplatení musí zamestnávateľ preveriť či boli splnené. Konkrétne potrebuje vidieť na doklade o ubytovaní, alebo faktúre za ubytovanie dobu od do – aby  vedel skontrolovať ,či bola dodržaná podmienka aspoň dvoch nocí pobytu v danom zariadení. Okrem toho musí skontrolovať aj osoby, ktoré sa pobytu zúčastnili, nakoľko nárok na preplatenie je len na osoby vyššie uvedené. Manželského partnera a deti môže preveriť sobášnym listom, rodným listom, dokladom o zverení do náhradnej starostlivosti , alebo o osvojení dieťaťa. Osobu žijúcu v spoločnej domácnosti podloženým písomným prehlásením o tom, že s touto osobou žije v spoločnej domácnosti.

 

V prípade organizovaných viacdenných aktivít a zotavovacích podujatí  počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom nie je podmienka prenocovania. Môže ísť o viacdenný pobyt s prenocovaním, alebo o takzvané denné tábory bez prenocovania.

Zamestnávateľ Vám poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne, ak sa s Vami  nedohodne inak.

Okrem splnenia podmienok ubytovania musíte dokladovať aj úhradu pobytu. Úhrada musí byť vykonaná priamo Vami , alebo z účtu manželského partnera.

Pokiaľ  rekreácia začala v jednom kalendárnom roku a pokračuje do nasledujúceho roka bude sa považovať príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

 

Pri splnení vyššie uvedených podmienok nebude rekreačná poukaz podliehať dani zo závislej činnosti  a nebude vstupovať do vymeriavacieho základu pre odvod zamestnanca a zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne.