Ekonomika
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 12.9.2023 13:39
Približný čas čítania: 6 minút

Mzdy v roku 2021

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky od 1.1.2021 

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky od 1.1.2021 

S účinnosťou od 1.1.2021 bude výška minimálnej mzdy nasledovná :

  • 623,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  •  3,58 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 Zamestnancom patrí podľa náročnosti práce nielen minimálna mzda, ale hodnota minimálneho mzdového nároku. 

Od roku 2021 nárast minimálnych mzdových nárokov bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy.  

Suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základňou bude suma 580  (mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020), ktorá sa násobí príslušným koeficientom (1,2 alebo 1,4 alebo 1,6 alebo 1,8 alebo 2,0) a k tejto sume sa pre rok 2021 pripočíta suma 43 , ktorá je nárastom (rozdielom) medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020 (580 ) a sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021 (623 ).

 Z dôvodu prehľadnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámi do 1.11. tieto sumy v Zbierke zákonov SR.

Príklad výpočtu minimálnych mzdových nárokov pre 2. stupeň náročnosti práce:

580*1,2 (Minimálna mzda na rok 2020*koeficient) = 696 

623-580 (Minimálna mzda na rok 2021 –  Minimálna mzda na rok 2020) = 43 

696 + 43 = 739 

 

Od 1.1.2021 musíme nastaviť odmeňovanie podľa nižšie uvedených minimálnych mzdových nárokov:

Stupeň         Koeficient             Mesiac              40 hodín           38 ¾ hodín       37,5 hodín   

    1                    1,0                   623,00                 3,580                  3,695                3,819 

    2                    1,2                   739,00                 4,247                  4,384                4,530

    3                    1,4                   855,00                 4,914                  5,073                5,242

    4                    1,6                   971,00                 5,580                  5,760                5,952

    5                    1,8                   1087,00               6,247                  6,449                6,663

    6                    2,0                   1203,00               6,914                  7,137                7,375

 

CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST

V Zákonníku práce je príloha, ktorá popisuje, aká náročná práca patrí do ktorého násobku minimálnej mzdy.

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov, 

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko - správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov, 

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo zaťažko odstrániteľné škody, 

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. 

Do minimálneho mzdového nároku môže zamestnávateľ zahrnúť základnú mesačnú, alebo hodinovú mzdu a tiež pravidelne mesačne vyplácané osobné ohodnotenia, prémie, bonusy a podobne.

Treba však dať pozor, pretože do minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa :

  • mzda za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku
  • mzda za prácu nadčas
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
  • mzdové zvýhodnenie za prácu sobotu
  • mzdové zvýhodnenie za prácu nedeľu