Firmy
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:42
Približný čas čítania: 3 minút

Likvidácia firiem

Likvidácia a jej priebeh

postupnosť krokov v likvidácii z právneho hľadiska je nasledovná (je to zároveň aj počet úkonov, ktorý vo veci vždy urobíme, tzn. ten minimálny počet, občas môže nastať situácia, že krokov z právneho hľadiska bude aj viac)

1. Príprava rozhodnutia o vstupe spoločnosti do likvidácie, v tomto kroku sa zároveň vymenúva aj likvidátor spoločnosti, súčasťou tohto kroku je aj podanie návrhu na OR, kolok na obchodný register je v tomto prípade 49,75 €, takisto sa skladá preddavok na likvidáciu vo výške 1.500 €, ktorý sa skladá v prospech notára.

2. Príprava oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie minimálne pre daňový úrad (tzn. vyhotovíme dokument, ktorý si klient musí ale sám podať),

3. Príprava a zverejnenie oznámenia v obchodnom vestníku, že spoločnosť vstúpila do likvidácie a informácia o tom kde môžu veritelia prihlasovať svoje pohľadávky, v tomto prípade sa platí kolok vo výške 20,00 €,

4. Na konci procesu, ako bude pripravujeme rozhodnutie o ukončení likvidácie, konečnú správu likvidátora o ukončení likvidácie a rozdelení likvidačného zostatku a podávame návrh na výmaz spoločnosti z ORSR (tu podľa všetkého už kolok nie je).

Táto postupnosť krokov je postupnosť čisto len z právneho hľadiska, niektoré kroky vyššie popísané predchádzajú účtovné kroky resp. účtovné operácie, ktoré som v procese nepopísal.

Takisto treba upozorniť na to, že takúto spoločnosť je možné vymazať z OR po uplynutí najskôr 6 mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia v obchodnom vestníku, pričom táto doba sa predlžuje na 12 mesiacov v prípade ak má firma nedoplatky, alebo je voči nej vedená daňová kontrola

 

Likvidácia z pohľadu účtovníctva a daní v nasledovných krokoch :

Po zápise vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra je spoločnosť povinná zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmov a to ku dňu, ktoré predchádza vstupu do livkidácie, napr. likvidácia začala 01.10. tak mimoriadnu UZ a DP musíme zostaviť k 30.09.

Lehota na podanie DP a UZ je do 3 mesiacov do dňa vstupu do likvidácie, ide akoby o riadne uzatvorenie účtovného obdobia, ku dňu vstupu do likvidácie by spoločnosť nemala účtovať o rezervách, opravných položkách a časového rozlíšenia nákladov a výnosov.

Spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH by počas likvidácie nemala už vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť a mala by požiadať o zrušenie registrácie na DPH.

Počas obdobia likvidácie musí spoločnosť vysporiadať svoje záväzky a zbaviť sa svojho majetku ak ho vlastní (predaj, fyzická likvidácia) Ak bude likvidácia trvať viac ako 2 roky odo dňa vstupu do likvidácie, tak spoločnosť je povinná zostaviť priebežnú UZ a podať DP k dani z príjmu.

Ku dňu skončenia likvidácie spoločnosť musí vyčistiť všetky účty okrem účtu splatná daň z príjmu alebo záväzok z titulu nároku na likvidačný zostatok.

Ku dňu skončenia likvidácie spoločnosť podáva mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu, počas obdobia likvidácie nie je možné uplatniť daňové straty z minulých rokov. Lehota na podanie DP a UZ je 3 mesiace odo dňa skončenia likvidácie.