Ekonomika
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:42
Približný čas čítania: 3 minút

Finančné príspevky na stravovanie od 01.03.2021

Novelou Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 01.03.2021 sa upravili podmienky uplatňovania finančných príspevkov na stravovanie. 

Od 01.03.2021 sa zamestnanci, ktorý odpracujú v rámci svojho denného pracovného času viac ako 4 hodiny môžu rozhodnúť či naďalej budú prijímať od svojho zamestnávateľa stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie. 

Výšku finančného príspevku Zákonník práce stanovuje v rozmedzí najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky pre rok 2021 je to hodnota 2,11 EUR a najviac do hodnoty 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Zákona o cestovných náhradách čo predstavuje za rok 2021 výšku 2,81 EUR. 

V prípade ak zamestnávateľ vyplatí v roku 2021 finančný príspevok na stravovanie v rozmedzí od 2,11 EUR do 2,81 EUR tak hodnota tohto príspevku je pre zamestnanca oslobodený príjem od dane z príjmu, z ktorého sa nevyčíslujú ani zdravotné a sociálne odvody či už za zamestnanca alebo zamestnávateľa. Vyplatený finančný príspevok v uvedenom rozhraní je pre zamestnávateľa daňovo uznaným výdavkom. Dôležitým poznatkom je, že ak sa zamestnancovi vyplatí finančný príspevok na stravovanie vo vyššie uvedenom rozhraní, tak sa mu nevykoná zrážka zo mzdy ako je to v prípade vyplácania stravovania formou stravovacích poukážok. 

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že zamestnancovi vyplatí vyšší finančný príspevok na stravovanie ako je zákonom stanovená hodnota. V tomto prípade to znamená, že pôjde o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý bude podliehať dani z príjmu a zdravotným a sociálnym odvodom nielen za zamestnanca ale aj za zamestnávateľa. Výnimkou je príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, ktorý ak bude vyplatený nad hodnotu 2,81 EUR do výšku stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Zákona o cestovných náhradách t.j. pre rok 2021 5,10 EUR, tak v tomto prípade bude tento príspevok oslobodený od dane a odvodov. 

Vyplácanie finančných príspevkov na stravovanie sa netýka tých zamestnávateľov, ktorý poskytujú svojím zamestnancom stravovanie vo vlastnej jedálni alebo ak stravu v mieste výkonu práce poskytujú od dodávateľa stravovania. 

Doposiaľ sa finančný príspevok na stravovanie vyplácal iba zamestnancom, ktorý mali lekárske potvrdenie od špecializovaného lekára, že nemôžu zo zdravotných dôvodov využiť žiadny spôsob stravovania, ktorý zamestnanec zabezpečuje alebo ak zamestnanec vykonáva prácu prostredníctvo domáckej práce a telepráce tzv. homeoffice. Od 01.03.2021 sa rozširuje možnosť vyplácania finančného príspevku na stravovanie aj na tých zamestnancov, ktorým nie je možné poskytnúť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadením alebo od dodávateľa stravy a zamestnanec sa tak dobrovoľne rozhodol. 

Zamestnanec, ktorý sa rozhodne pre vyplácanie finančného príspevku na stravovanie musí poberať tento príspevok minimálne počas 12 kalendárnych mesiacov od mesiaca, za ktorý sa rozhodol finančný príspevok na stravovanie vyplácať. 

V prechodnom ustanovení Zákonníka práce je ustanovené, že zamestnávateľ nemusí umožniť zamestnancovi uplatniť výber medzi stravnými poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie do 31.12.2021 v prípade, že má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok  s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Zamestnávatelia tak môžu naďalej do konca roka 2021 používať na poskytnutie stravovania zamestnancov stravovacie poukážky.