Ekonomika
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:41
Približný čas čítania: 5 minút

E-faktúra

E-faktúra

 

Od začiatku roka sa v médiách objavujú informácie o zavedení povinnej elektronickej faktúry. O čo vlastne ide?

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky by malo predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v marci zákon, ktorý uloží všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom  e-Kasa. Predtým ako podnikatelia vyhotovia konečnú verziu faktúry budú povinní zaslať elektronickou formou finančnej správe vybrané fakturačné údaje. Návrh tohto zákona sa zatiaľ iba pripravuje, pričom do jeho prípravy sa mohla zapojiť aj široká verejnosť svojimi podnetmi do konca januára.

 

Hlavným cieľom zavedenia povinnej e-faktúry je, aby podnikatelia zasielali finančnej správe pred vyhotovením finálnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje a to buď prostredníctvom podnikateľmi používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou, ktorá sa vyvinie po schválení navrhovaného zákona.

 

Povinnosť  zasielať  fakturačné údaje finančnej správe zo zaevidovaných došlých faktúr jedným z navrhovaných spôsobov, by mali mať aj odberatelia. Účelom takéhoto vzájomného zasielania fakturačných údajov finančnej správe je, aby v reálnom čase mala informáciu o deklarovaných plneniach. Preto bude administratívna záťaž nielen na strane vystavovateľa faktúry (dodávateľa), ale aj na strane prijímateľa (odberateľa).

 

Finančná správa chce prostredníctvom e-faktúry získať  efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania podnikateľov už v začiatočnom štádiu a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty, ale aj v oblasti dane z príjmov. Je to spôsob, akým chce štát bojovať proti daňovým podvodom a únikom.

 

Zavedenie e-faktúry by malo nasledovné výhody:  

 

Vzhľadom nato, že fakturačné údaje by boli zasielané na finančnú správu ihneď po vystavení faktúry, zabránilo by sa častému opravovaniu faktúr, vystavovaniu dobropisov alebo storno faktúr, ktoré boli nesprávne vystavené.  Dodávatelia si tak budú dávať väčší pozor, aby vystavovali faktúry správne a zaslaním faktúry by si bol odberateľ istý, že ide o finálnu verziu, ktorú si môže dať do účtovníctva.

 

Vytvorením povinnej elektronickej faktúry sa zvýši efektívnosť v oblasti digitalizácie účtovníctva, tým že elektronická faktúra sa priamo naimportuje do softvéru a podnikatelia už nebudú musieť riešiť zasielanie papierovej formy faktúry a dodávatelia nebudú musieť ďalej papierové formy faktúr spracovať a nahrávať do účtovných softvérov.

 

Zjednodušená bude aj archivácia takýchto faktúr, nakoľko podnikatelia už nebudú musieť skladovať veľké množstvo šanónov s účtovnými dokladmi vo svojich priestoroch, čo im pri väčšom počte faktúr ušetrí nemalé peniaze.

 

Automatizovaním zaúčtovania došlej elektronickej faktúry do účtovného softvéru podnikatelia zvýšia efektívnosť v spracovaní účtovníctva a môžu ušetriť aj náklady na jeho vedenie.

 

Dodávateľ ako prijímateľ e-faktúry bude mať faktúru načas a nebude musieť čakať, kým mu faktúra príde poštou alebo e-mailom.

 

Nová aplikácia na e-faktúru môže finančnej správe odhaliť aj iné nedostatky a pochybenia pri vystavovaní faktúry. Príkladom môže byť neskoré vystavovanie faktúr, neuvádzanie správnych informácií na faktúrach ako text, množstvo alebo obdobie.

 

Finančná správa bude môcť po zavedení e-faktúry jednoduchšie preverovať totožnosť dodávateľských a odberateľských faktúr pri výkone daňovej kontroly.

 

Výsledkom zavedenia nového systému e-faktúry by malo byť aj zníženie počtu daňových kontrol a zameranie sa len na podnikateľov, ktorých systém vyhodnotí ako rizikových.

 

V budúcnosti by mohlo dôjsť k zrušeniu povinnosti podávať kontrolný výkaz k DPH, pretože faktúry by boli evidované cez nový systém. Otázkou je, akým spôsobom finančná správa dorieši vystavovanie a prijatie faktúr z a do zahraničia.

 

Medzi hlavné nevýhody zavedenia e-faktúry patria:

 

Povinnosť podnikateľov byť pripojený na internet, aby zasielali fakturačné údaje v reálnom čase. Táto povinnosť sa však dotkne iba podnikateľov, ktorí doteraz nemajú povinnosť používať e-Kasu.

 

Nový systém vystavovania faktúr neodhalí podnikateľov, ktorí faktúru nevystavia za tovar a poskytnuté služby, čím si krátia svoje daňové povinnosti.

 

Pre účtovníkov je zavedenie e-faktúry ďalšia dodatočná administratívna záťaž, na ktorú sa musia pripraviť a prispôsobiť svoje účtovné softvéry.

 

Podnikatelia musia dbať nato, aby bol každý doklad vystavený na prvýkrát správne, keďže tieto informácie sa automaticky odošlú Finančnej správe a v prípade nesprávnosti môžu byť aj formálne či drobné nedostatky pokutované.

 

Zvýšenie nákladov pre podnikateľov či už na úpravu účtovného softvéru, alebo na náklady za externé spracovanie účtovníctva.

 

Podľa Ministerstva financií SR sa zavedením e-faktúry zníži byrokratická záťaž podnikateľov ako aj ich náklady. Nový systém má pomôcť s prípravou a spracovaním daňových priznaní. Ministerstvo financií chce nájsť také riešenie, aby poctiví podnikatelia neboli zaťažení daňovými kontrolami a aby si zavedenie tohto riešenia prakticky nevšimli. Otázkou však je, či naozaj toto riešenie je skutočným znížením byrokratickej záťaže podnikateľov, keďže všetky povinnosti si budú musieť pravdepodobne splniť sami.