Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 22.1.2024 08:28
Približný čas čítania: 8 minút

Doklady potrebné ku daňovému priznaniu

Doklady potrebné k vyplneniu daňového priznania.

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ A

1. Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa - čitateľne naskenované potvrdenie o príjme od všetkých zamestnávateľov  za pracovný pomer, dohody o prácach mimo pracovného pomeru alebo odmeny štatutárneho orgánu z nákladov.

2. Potvrdenie o príjme od zahraničného zamestnávateľa - čitateľne naskenované potvrdenie o príjme zo závislej činnosti zahraničia , v prípade potreby prekladu do slovenského jazyka Vás budeme kontaktovať. Ak Vám zahraničný zamestnávateľ nevydal potvrdenie o príjme, je potrebné nascanovať všetky výplatné pásky za rok  2022.

3. Uplatnenie daňového bonusu na deti :

 • rodný list dieťaťa, doklad o zverení, osvojení dieťaťa
 • v prípade, že dieťa má 16 rokov a viac aj potvrdenie o návšteve školy
 • v prípade školy zo zahraničia doklad o uznaní školy – tento doklad predložíte len ak Vás k tomu vyzveme
 • všetky vyššie uvedené doklady môžete nahradiť potvrdením z úradu práce  , že na dieťa sa poberajú prídavky na deti.

4.  Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov – potvrdenie od veriteľa, kde je uvedené, že úver splnil podmienky na priznanie bonusu, výška úrokov v roku 2022  od kedy je úrok

5. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželského partnera :

 • kópia sobášneho listu
 • rodný list dieťaťa
 • ak má dieťa viac ako tri roky, potom doklad o komisionálnom priznaní nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, alebo o poberaní predĺženého rodičovského príspevku na dieťa
 • rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na kompenzáciu zdravotného postihnutia (§40 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP)
 • doklad o evidencii v databáze uchádzačov o zamestnanie na úrade práce
 • rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • rozhodnutie o priznaní statusu ZŤP z úradu práce, pozor nestačí kópia preukazu ZŤP, musí byť rozhodnutie

Zároveň je potrebné poslať naskenovanú  informáciu o výške vlastného príjmu manželského partnera.

Vlastný príjem manželky/ manžela  je v zásade všetko okrem :

 • štátnych sociálnych dávok (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí,  príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa , vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príspevok športovému reprezentantovi )
 • štipendia
 • zamestnanecká prémia
 • daňový bonus na deti
 • a príplatku dôchodku pre bezvládnosť.

Od vlastného príjmu sa odpočíta zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie vrátane nedoplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

6. V prípade, že ste poberateľom starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku od 1.1.2022 -  doklad o výške vyplatených dôchodkov v roku 2022, alebo doklad o poslednej priznanej výške dôchodku.

7.  Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na zaplatené príspevky na DDS – ak si sporíte sami, potom potvrdenie o zaplatených príspevkoch v roku 2022 vystavené správcovskou spoločnosťou. Ak sporíte u zamestnávateľa sken zmluvy o DDS.

8. Zaplatené príspevky na sociálne a zdravotné poistenie :

 • doklady o úhrade poistenia
 • v prípade ročného zúčtovania zdravotného poistenia doklad o úhrade nedoplatku a detail vykonaného ročné zúčtovania zdravotného poistenia.

9. Darovanie 2% dane – údaje o subjekte, ktorému chcete darovať dve percentá dane, názov, IČO, sídlo, typ organizácie.

10. Pokiaľ vyznačíte možnosť zaslania prípadného preplatku dane na účet, naskenované číslo účtu v tvare IBAN.

V prípade nejasností môžete využiť náš kontaktný formulár a spýtať sa nás.

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B

1. Ak si zvolíte paušálne výdavky - všetky vystavené faktúry a doklad o úhrade faktúry, mesačné uzávierky z e-kasy ak ju používate.

2. Ak si zvolíte variant daňová evidencia - doklady súvisiace s príjmami (faktúry, e-kasa) a výdavkami (faktúry, bločky, bankové výpisy).

3. Ak ste zvolili variant iné príjmy  - doklady súvisiace s inými príjmami, výdavkami a špecifikáciu príjmu.

4. Prenájom nehnuteľností - zmluva o prenájme, príjmové (bankový výpis, pokladničný doklad) a výdavkové doklady (faktúry, bločky, predpisy k energiám) súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti.

5. Osobný asistent - zmluva, príjmové doklady (bankový výpis, pokladničné doklady) a výdavkové doklady, ak si uplatňujete skutočné výdavky.

6. Príjmy z kryptomien – výpisy z virtuálnej peňaženky, alebo účtu s virtuálnou menou, kde sú uvedené obchody s kryptomenami a to výmena, predaj kryptomeny v roku 2021 a nákup tejto kryptomeny. 

 

V prípade, že máte kombináciu s pracovným pomerom, dohodou o práci mimo pracovného pomeru, alebo iný príjem zo závislej činnosti, dokladujete tiež :

 

1. Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa  - čitateľne naskenované potvrdenie o príjme od všetkých zamestnávateľov za pracovný pomer, dohody o prácach mimo pracovného pomeru alebo odmeny štatutárneho orgánu z nákladov.

2. Potvrdenie o príjme od zahraničného zamestnávateľa - čitateľne naskenované potvrdenie o príjme zo závislej činnosti zahraničia , v prípade potreby prekladu do slovenského jazyka Vás budeme kontaktovať. Ak ste potvrdenie o príjme od zahraničného zamestnávateľa nedostali, je potrebné predložiť výplatné pásky za celý rok.

3. Uplatnenie daňového bonusu na deti :

 • rodný list dieťaťa , doklad o zverení, osvojení dieťaťa
 • v prípade, že dieťa má 16 rokov a viac aj potvrdenie o návšteve školy
 • v prípade školy zo zahraničia doklad o uznaní školy – tento doklad predložíte len ak Vás k tomu vyzveme
 • všetky vyššie uvedené doklady môžete nahradiť potvrdením z úradu práce , že na dieťa sa poberajú prídavky na deti.

4. Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť –  doklad z registračnej pokladne alebo faktúra , kde sú uvedené preukázateľné výdavky na služby v slovenských kúpeľoch, na doklade musí byť meno osoby , ktorá služby využila. Dá sa uplatniť na seba, manželského partnera a nezaopatrené dieťa.

5.  Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov – potvrdenie od veriteľa, kde je uvedené, že úver splnil podmienky na priznanie bonusu, výška úrokov v roku 2022  od kedy je úrok.

6. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželského partnera :

 • kopia sobášneho listu
 • rodný list dieťaťa
 • ak má dieťa viac ako tri roky, potom doklad o komisionálnom priznaní nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, alebo o poberaní predĺženého rodičovského príspevku na dieťa
 • rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na kompenzáciu zdravotného postihnutia ( paragraf 40 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP)
 • doklad o evidencii v databáze uchádzačov o zamestnanie na úrade práce
 • rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • rozhodnutie o priznaní statusu ZŤP z úradu práce , pozor nestačí kopia preukazu ZŤP , musí byť rozhodnutie

 

Zároveň je potrebné poslať naskenovanú  informáciu o výške vlastného príjmu manželského partnera .

Vlastný príjem manželky/ manžela  je v zásade všetko  okrem :

 • štátnych sociálnych dávok ( príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí,  príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa , vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príspevok športovému reprezentantovi )
 • štipendia
 • zamestnanecká prémia
 • daňový bonus na deti
 • a príplatku dôchodku pre bezvládnosť .

Od vlastného príjmu sa odpočíta zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie vrátane nedoplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

7. V prípade že ste poberateľom starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku od 1.1.2022-  doklad o výške vyplatených dôchodkov v roku 2022, alebo doklad o poslednej priznanej výške dôchodku.

8.  Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na zaplatené príspevky na DDS – ak si sporíte sami, potom potvrdenie o zaplatených príspevkoch v roku 2022 vystavené správcovskou spoločnosťou. Ak sporíte u zamestnávateľa sken zmluvy o DDS.

9. Zaplatené príspevky na sociálne a zdravotné poistenie :

 • doklady o úhrade poistenia
 • v prípade ročného zúčtovania zdravotného poistenia doklad o úhrade nedoplatku a detail vykonaného ročné zúčtovania zdravotného poistenia.

10. Darovanie 2% dane – údaje o subjekte, ktorému chcete darovať dve percentá dane, názov, IČO, sídlo, typ organizácie.

11. Pokiaľ vyznačíte možnosť zaslania prípadného preplatku dane na účet, naskenované číslo účtu v tvare IBAN.