Firmy
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:35
Približný čas čítania: 4 minút

Dobropis

Čo je to vlastne dobropis?

Dobropis je doklad, na základe ktorého sa opravuje pôvodne vystavená faktúra.

Kto vystavuje dobropis?

Dobropis vystavujú podnikatelia, ktorý chcú opraviť údaje uvedené na pôvodnej faktúre alebo chcú

napríklad dodatočne poskytnúť zľavu.

Kedy sú podnikatelia povinný vystaviť dobropis?

Podnikatelia sú povinný vystaviť dobropis ak majú povinnosť opraviť základ dane z pridanej hodnoty

v týchto prípadoch:

1. pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodania tovaru alebo poskytnutia služby;

2. pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodaného tovaru,

3. pri znížení ceny tovaru alebo služby po ich dodaní alebo poskytnutí.

Povinnosť vystaviť dobropis majú podnikatelia iba vo vyššie uvedených prípadoch. Dobropisy

podnikatelia nesmú vystavovať napríklad za účelom zníženia výnosov či DPH z neuhradenej faktúry.

Od 1.1.2021 podľa novely zákona o DPH môžu podnikatelia vystaviť dobropis k faktúram na základe

ktorých evidujú nevymožiteľné pohľadávky, aby im bola vrátená DPH, ktorú odviedli z vystavenej

faktúry štátu.

Úplne alebo čiastočné zrušenie dodávky tovaru alebo služby nastáva v takých prípadoch, keď

podnikatelia objednaný tovar alebo zmluvne dohodnutú službu z rôznych dôvodov neposkytnú.

Príklad č. 1

Spoločnosť vlastniaca nehnuteľnosť prenajíma priestory, ktoré nevyužíva na podnikanie. Ako

prenajímateľ sa zmluvne dohodla z inou spoločnosťou na nájomnom, ktoré bude hradené mesiac

vopred na základe vystavenej faktúry. Prenajímateľ vystavil faktúru na nájomné vopred. Nájomca sa

však rozhodol, že priestory nebude využívať a dohodol sa na zrušení zmluvy. Vzhľadom nato, že

prenajímateľ už vystavil faktúru, ktorá mu nebola uhradená a služba nebola poskytnutá, tak je

povinný vystaviť dobropis.

 

Úplné alebo čiastočné vrátenie dodaného tovaru je klasický prípad pre reklamácie. Podnikatelia sú

povinný vystaviť dobropis, kde bude uvedený tovar, ktorý im zákazníci vrátili z dôvodu poškodenia

alebo nespokojnosti.

 

Príklad č. 2

Živnostník, ktorý predáva tovar cez svoj e-shop vystavil faktúru za predaj vitamínového balíčka, na

základe prijatej objednávky od zákazníka. Objednaný tovar zaslal formou dobierky ten si však

zákazník neprevzal a tovar sa živnostníkovi vrátil. Živnostník je povinný k vrátenému tovaru vystaviť

dobropis.

 

Zníženie ceny tovaru alebo služby je napríklad dodatočne poskytnutá zľava alebo množstevný rabat.

Podnikatelia vystavujú dobropisy na zníženie ceny po splnení vopred dohodnutých podmienkach.

 

Tento typ dobropisov sa označuje ako finančný dobropis. Finančné dobropisy sa môžu medzi dvomi

platiteľmi DPH vystavovať bez DPH ak sa na takomto postupe vopred dohodnú.

 

Príklad č. 3

Spoločnosť vyrábajúca čokoládové produkty sa so svojím najväčším zákazníkom zmluvne dohodla, že

ak za kvartál odoberie ich produkty minimálne v hodnote 100.000,00 EUR tak mu poskytne zľavu vo

výške 5 % z hodnoty odobratého tovaru. Podnikatelia majú podpísanú dohodu, že zníženie ceny sa

bude dobropisovať bez DPH. Ak spoločnosť dodávajúca čokoládové produkty na konci štvrťroka zistí,

že zákazník odobral tovar za viac ako 100.000,00 EUR je povinná mu vystaviť finančný dobropis, ktorý

nebude obsahovať DPH.

Povinnými náležitosťami dobropisu sú:

1.slovné označenie dokladu DOBROPIS a jeho číslo

2. identifikačné údaje toho kto dobropis vystavuje a komu je určený

3. dátum vystavenia, dátum dodania a dátum splatnosti

4. pôvodné číslo faktúry, ku ktorej sa dobropis vystavuje

5. označenie tovaru, ktorý sa vracia alebo služby, ktorej poskytnutie sa ruší

6. hodnota tovaru alebo služby, ktorá sa v dobropisoch uvádza so znamienkom mínus

7 hodnota DPH ak je vystaviteľ platiteľom DPH a nevystavuje finančný dobropis

Dobropis sa môže uhradiť formou vzájomného zápočtu s neuhradenými faktúrami, ku ktorým sa

dobropis vystavuje. Ak dobropis vystavuje platiteľ DPH je povinný v dobropise uviesť rovnakú sadzbu

DPH aká bola v pôvodnej faktúre, ku ktorej sa dobropis vystavuje. Zásadným rozdielom medzi

faktúrou a dobropisom do kedy musí byť vystavený. Faktúra sa môže vystaviť do 15 dní od dodania

tovaru alebo poskytnutia služby avšak dobropis sa musí vystaviť v deň vrátenia tovaru, reklamácie

alebo v deň priznania zľavy.

Vystavený dobropis

Podnikateľovi sa vystavením dobropisu znižujú tržby za predaný tovar alebo poskytnuté služby. Ak je

platiteľom DPH tak sa mu znižuje daňová povinnosť DPH odviesť štátu.

Prijatý dobropis

Ak podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH príjme dobropis znižujú sa mu náklady, ktoré vznikli

v pôvodnej faktúre alebo je povinný znížiť hodnotu zásob alebo majetku, ktorý si obstaral. Z pohľadu

DPH má dobropis opačný vplyv ako faktúra. DPH uvedenú na prijatom dobropis musí podnikateľ

štátu vrátiť.