Ekonomika
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:40
Približný čas čítania: 4 minút

Brexit a DPH

Brexit a DPH

Od 01.01.2021 sa Spojené kráľovstvo už nepovažuje za členský štát EÚ, ale pri obchodovaní s týmto štátom sa naň pozeráme ako na tretí štát. V dôsledku Brexitu dochádza i k zmene uplatňovania DPH pri dodávkach tovarov a služieb medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskom. Je dôležité, aby ste si ako podnikatelia upravili všetky procesy pri faktúrach od dodávateľov registrovaných v Spojenom kráľovstve, t.j. ak dodajú tovar alebo službu s IČ DPH začínajúcim GB. Od 01.01.2021 musíte pristupovať k faktúram s IČ DPH začínajúcim GB ako k obchodovaniu s treťou krajinou. 

Dodávatelia môžu mať sídlo v Spojenom kráľovstve ale môžu byť registrovaný aj v inom členskom štáte EU a dodávať tovar či služby z tohto štátu. V takomto prípade sa faktúry spracujú ako od dodávateľa z členského štátu EU. 

V prípade, ak by Vám dodali tovar zo Spojeného kráľovstva, tak tento tovar by podliehal colnému konaniu a podnikatelia platitelia DPH už nebudú môcť uplatniť prenos daňovej povinnosti. Colný úrad vyrubí k dodávke tovaru clo a DPH podľa aktuálne platného colného sadzobníka. Výnimkou je, ak bude tovar dovážaný zo Severného Írska. V tomto prípade by išlo o dodanie tovaru z členského štátu. Táto výnimka bude platiť minimálne do 31.12.2024. Do konca roka 2020 sa clo z dovezeného tovaru zo Spojeného kráľovstva neplatilo. 

Pri nástupe platnosti Brexitu budeme sledovať aj tieto výnimky:

  • odoslanie alebo preprava tovaru z Veľkej Británie na územie členského štátu,  napr. na Slovensko sa začala pred 31.12.2020, ale dorazila na hranicu EÚ po 31.12.2020. V takom prípade sa daná dodávka bude považovať za dodávku medzi členskými štátmi. Napr. pri takejto dodávke tovaru medzi platiteľmi DPH pôjde zo strany slovenského platiteľa DPH o nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu.
  • odoslanie alebo preprava tovaru z územia členského štátu na územie Veľkej Británie sa začala pred 31.12.2020, ale dorazila na hranicu s Veľkou Britániou po 31.12.2020. V takom prípade sa daná dodávka bude tiež považovať za dodávku medzi členskými štátmi. Napr. pri takejto dodávke tovaru medzi slovenským platiteľom DPH a platiteľom z Veľkej Británie pôjde zo strany slovenského platiteľa DPH o dodanie tovaru oslobodené od dane podľa § 43 zákona, ktoré je povinný uviesť okrem iného i do súhrnného výkazu. V týchto prípadoch môžu colné orgány od dovozcu požadovať dôkazy formou prepravného dokladu alebo iných dokladov o tom, že odoslanie alebo preprava tovaru sa začala pred 31.12.2020. Podľa článku 51 ods. 2 dohody o vystúpení sa práva a povinnosti zdaniteľnej osoby podľa právnych predpisov EÚ o DPH naďalej uplatňujú, ak k transakcii medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ došlo pred koncom prechodného obdobia.
  • bol tovar prepravený alebo odoslaný z jedného z členských štátov do Veľkej Británie pred 31.12.2020 a bude vrátený v nezmenenom stave z Veľkej Británie do EÚ po 31.12.2020. Tieto pohyby sa budú považovať za spätné dovozy podľa článku 143 ods. 1 písm. e) smernice o DPH a pri splnení podmienok citovaného ustanovenia pôjde o dovoz tovaru oslobodený od DPH.

Ak Vám dodávateľ služieb so sídlom v Spojenom kráľovstve vyfakturuje službu s miestom dodania na Slovensku, tak je povinný sa na Slovensku registrovať ako platiteľ DPH s výnimkou určitých prípadov (napr. ak daň podľa zákona o DPH je povinný zaplatiť slovenský odberateľ). Výnimka Severného Írska ako dodávateľa z členského štátu  pri dodaní služby neplatí, ak dodávateľ sídliaci v Severnom Írsku dodá službu do členského štátu EU, považuje sa toto dodanie ako dodanie služby z tretej krajiny. 

V prípade, že by ste ako podnikateľ od 01.01.2021 dodali tovar alebo službu do Spojeného kráľovstva, je tento tovar naďalej oslobodený od DPH, avšak v súhrnnom výkaze už tieto dodávky nesmú byť uvedené. Doteraz sa tieto dodávky uvádzali v súhrnnom výkaze k DPH. Výnimkou je dodanie tovaru do Severného Írska, ktorý sa považuje za dodanie do členského štátu EU a tieto dodávky sa až do platnosti tejto výnimky naďalej uvádzajú v Súhrnnom výkaze k DPH. 

Slovenskí podnikatelia, ktorí budú po 31.12.2020 poskytovať telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby pre občanov s bydliskom v Spojenom kráľovstve, nebudú môcť využívať schému MOSS na priznanie a platenie DPH splatnej v Spojenom kráľovstve. Títo poskytovatelia budú musieť postupovať pri zdaňovaní týchto služieb podľa legislatívy platnej v Spojenom kráľovstve.