Ekonomika
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 12.9.2023 13:49
Približný čas čítania: 5 minút

Daňový bonus na deti od 1.7.2021

Daňový bonus na deti od 1.7.2021

 

V tomto príspevku Vám prinesieme informácie o nároku na daňový bonus na deti, spôsobe uplatnenia daňového bonusu na deti a tiež o zmenách v sumách daňového bonus platných od 1.7.2021.

Nárok na daňový bonus na dieťa má jeden z rodičov na nezaopatrené dieťa do dovŕšenia 25 rokov:

 • vlastné,
 • osvojené,
 • prevzaté do starostlivosti,
 • dieťa druhého z manželov.

 

Podmienkou je, že dieťa žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom (pripomíname, že spoločná domácnosť je ekonomický celok v zmysle občianskeho zákonníka). Prechodný pobyt dieťaťa a to aj dlhodobý nemá na vyplatenie daňového bonusu vplyv.

Nárok sa dokladuje rodným listom dieťaťa (kópia) a v prípade veku 16 rokov a viac  potvrdením o návšteve školy, eventuálne potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.

Pri štúdiu v zahraničí sa vyžaduje stanovisko Ministerstva školstva o tom, či predmetná škola v zahraničí spĺňa kritéria na priznanie nároku na štátne dávky.

 

Nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ak: 

 • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy 
 • vzdeláva sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
 • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

 

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína u študenta

 • strednej školy najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy; 
 • vysokej školy odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia.

 

Sústavná príprava je aj:

 • obdobie prázdnin medzi jednotlivými ročníkmi štúdia na strednej škole alebo vysokej škole
 • obdobie prázdnin po skončení štúdia na strednej škole do 31.08.

 

Konkrétne je to :

 • obdobie od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr do októbra bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole
 • obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania maturitnej skúšky, najdlhšie do konca školského  roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, teda do 31.augusta príslušného roka
 • obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa   vykonaného najneskôr do októbra bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa
 • obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.

 

Od 01.02.2014 sa obdobie prázdnin po skončení strednej školy považuje za sústavnú prípravu na povolanie bez akéhokoľvek obmedzenia. To znamená, že nárok na daňový bonus vzniká aj v prípade, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť alebo ak  bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.

 

Rovnako od 01.02.2014 sa už nesleduje štandardná dĺžka štúdia. To znamená, že nárok je aj v prípade opakovania niektorého z ročníkov štúdia.

Dosiahnutím ukončenia II. stupňa vysokoškolského štúdia však nárok na daňový bonus končí.

Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov. Ak sa nedohodnú, tak v poradí matka, otec, ďalšia oprávnená osoba. Každý z rodičov môže mať uplatnené celé zdaňovacie obdobie alebo časť zdaňovacieho obdobia.

 

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť napríklad na mesačnej báze u svojho zamestnávateľa. Uplatňuje sa vypísaním daňového vyhlásenia a dokladovaním rodným listom a potvrdením o návšteve školy nad 16 rokov veku. Vyplatenie je viazané na dosiahnutie príjmu mesačne aspoň vo výške  polovice minimálnej mzdy. V roku 2021 je to na mesačnej báze suma 311,50 eur pri ktorej nárok vzniká.

Uplatnenie je možné aj jednorázovo, v ročnom zúčtovaní dane alebo podaním daňového priznania. Podmienky uplatnenia nároku sú rovnaké ako na mesačnej báze, výška príjmu kedy nárok vzniká na ročnej báze  je 3.738,00 eur.

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (to znamená  nerezident), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.


S účinnosťou od 07/2021 sa mení výška daňového bonusu na deti nasledovne:

 • deti od 15 do 25 rokov – bonus vo výške 23,22 eur
 • deti od 6 do 15 rokov – bonus vo výške 39,47 eur
 • deti do 6 rokov – bonus vo výške 46,44 eur.