Živnostníci a zníženie základu dane z príjmov

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Živnostníci a zníženie základu dane z príjmov

Živnostníci a zníženie základu dane z príjmov

Živnostník má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, stanovenú Zákonom o dani z príjmov vo výške 3 803,33 EUR. Táto nezdaniteľná časť je spoločná pre príjmy zo závislej činnosti a príjmy zo živnosti. Znamená to, že ak živnostník má súčasne aj príjem zo závislej činnosti, nezdaniteľnú časť na daňovníka si uplatňuje iba raz.

Nezdaniteľná časť na daňovníka živnostníkovi prináleží na celé zdaňovacie obdobie (rok 2016) a uplatní si ju v plnej výške aj v prípade, ak príjmy dosahoval iba časť zdaňovacieho obdobia.

Živnostníci, ktorí k 1. januáru 2016 boli poberateľmi starobného alebo výsluhového dôchodku, majú nárok na nezdaniteľnú časť iba vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 EUR a výškou starobného alebo výsluhového dôchodku za rok 2016. Ak ich starobný alebo výsluhový dôchodok za rok 2016 presahuje sumu 3 803,33 EUR, ich nezdaniteľná časť na daňovníka je nulová. Ak živnostníkovi boli priznaný dôchodok v priebehu zdaňovacieho obdobia má nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti bez ohľadu na výšku dôchodku.

 

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť aj na manželku, ktorá so živnostníkom žije v domácnosti a súčasne:

  • sa v roku 2016 starala o vyživované maloleté dieťa žijúce so živnostníkom v domácnosti alebo
  • poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo
  • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

a zároveň jej vlastný príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky nebol vyšší ako 3 803,33 EUR za rok 2016. Ak mala nejaký príjem, ale nižší ako uvedená čiastka, nezdaniteľná čiastka je vo výške rozdielu.

 

Ak sa manželmi stali v priebehu roka, živnostník si uplatňuje nezdaniteľnú čiastku zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Živnostník si môže uplatniť aj daňový bonus na vyživované dieťa, a to: vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dieťa druhého z manželov. Druhá podmienka je, že jeho celkové príjmy za rok 2016 musia byť vo výške 6-násobku minimálnej mzdy t.j. vo výške najmenej 2 430 EUR a zároveň musí vykázať základ dane. Daňový bonus si môže uplatniť iba jeden z daňovníkov (rodičov).

Netreba zabúdať, že na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa je k daňovému priznaniu potrebné priložiť dokumenty preukazujúce nárok na daňový bonus (napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy).

 

Živnostník môže znížiť svoj základ dane aj o dobrovoľné príspevky zaplatené do II. dôchodkového piliera, a to vo výške maximálne 1 029,60 EUR. Rok 2016 je posledným rokom, v ktorom je možné znížiť základ dane o túto položku.

 

Živnostníci uplatňujúci výdavky percentom z príjmov, môžu uplatniť výdavky vo výške 40 % z príjmov, maximálne však 5 040 EUR.

V prípade, ak živnostník začal s podnikaním počas roka a rozhodne sa uplatňovať výdavky percentom z príjmov, maximálna výška uplatnených výdavkov percentom z príjmov sa určí ako pomer 5 040 / 12 x počet mesiacov, počas ktorých živnostník dosahoval príjmy zo živnosti.

K takto vypočítaným výdavkom, živnostník pripočíta zaplatené povinné zdravotné a sociálne poistenie za rok 2016.