Závislé osoby

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Závislé osoby

Závislé osoby

Novela Zákona o dani z príjmov s účinnosťou už od 01.01.2015 zaviedla povinnosť upraviť základ dane a viesť transferovú dokumentáciu o transakciách medzi závislými osobami, či už tuzemskými alebo zahraničnými. Napriek tomu, že táto právna úprava platí viac ako 2 roky, doposiaľ sa stretávame s mnohými otázkami slovenských podnikateľov, ktorí akoby túto zmenu nevnímali a neuvedomovali si jej možné daňové dôsledky.

 

Na začiatok si priblížme, ktoré osoby klasifikuje Zákon o dani z príjmov ako závislé osoby. Závislými osobami, sú také osoby, ktoré sú:

  • blízke,
  • ekonomicky alebo personálne prepojené;
  • inak prepojené osoby.

 

Pri charakteristike blízkej osoby sa Zákon o dani z príjmov odvoláva na Občiansky zákonník, podľa ktorého je blízka osoba príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a manželka.

Ekonomické a personálne prepojenie je definované ako účasť na majetku alebo riadení inej osoby, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo blízka osoba priamy alebo nepriamy vplyv.

Iným prepojením sa rozumie právny vzťah alebo iný obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane z príjmov alebo zvýšenia daňovej straty.

 

V praxi to znamená, že ak je fyzická osoba spoločníkom alebo konateľom v dvoch alebo viacerých obchodných spoločnostiach, z pohľadu Zákona o dani z príjmov sú tieto spoločnosti považované za závislé (navzájom prepojené).

 

Ak tieto spoločnosti medzi sebou uskutočňujú obchody v podobe napr. poskytnutých služieb, pôžičiek a úverov, tzv. kontrolované transakcie, a tieto sa neuskutočňujú za bežných trhových podmienok, spoločnosti sú povinné upraviť svoj základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri týchto vzájomných transakciách líšia od cien používaným medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch.

Zároveň majú závislé osoby povinnosť vypracovať dokumentáciu, ktorá potvrdzuje, že ich vzájomné obchody sa uskutočňujú za bežných trhových podmienok (tzv. transferová dokumentácia).

 

Príklad:

Podnikateľ je spoločníkom v dvoch s.r.o., ktoré medzi sebou uskutočňujú dodávky. Spoločnosť A dodáva spoločnosti B služby opravy osobných automobilov.

Štandardná cenníková cena spoločnosti A za hodinu opravárenských prác je 30,- EUR bez DPH. Spoločnosti B však túto službu dodáva v cene 15,- EUR bez DPH za hodinu, t.j. používa cenu o polovicu nižšiu ako bežne účtuje tretím nezávislým stranám.

 

Spoločnosti A vzniká povinnosť upraviť základ dane, ide o pripočitateľnú položku k základu dane vo výške 15 EUR x celkový počet odpracovaných hodín pre spoločnosť B.

 

Legislatíva, upravujúca transakcie závislých osôb sa postupne sprísňuje, zároveň je čoraz viac kontrolovaná zo strany správcov dane. Preto odporúčame našim klientom, aby transakcie medzi závislými osobami mali zdokumentované formou transferovej dokumentácie a uskutočňovali ich za bežných trhových podmienok.