Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2018

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2018

Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2018

S novým rokom tradične prichádza k novele Zákona o dani z príjmov (ZDP).

Dlhšie avizovanou zmenou, ktorá vstúpi do platnosti od 01.01.2018 je zrušenie daňových licencií právnických osôb. Ustanovenia ZDP, ktoré ich výšku upravujú, sú v platnosti len do 31. 12. 2017.

Preplatky daňových licencií, ktoré daňovníci zaplatili v minulých zdaňovacích obdobiach bude možné započítať so splatnou daňovou povinnosťou počas maximálne 3 nasledujúcich zdaňovacích období po období, v ktorom vznikli.

V prípade, ak daňovník v stanovenom čase možnosť zápočtu nevyužije z dôvodu, že nevykáže dostatočnú daňovú povinnosť, preplatok na dani mu nebude vrátený.

 

Novela ZDP zároveň významne rozširuje definíciu závislej osoby, ktorá bude mať povinnosť viesť transferovú dokumentáciu. Pripomíname, že závislé osoby majú v zmysle ZDP povinnosť uskutočňovať vzájomné obchody v cenách, ktoré sú na trhu obvyklé.

V opačnom prípade sa vystavujú riziku dodatočného dorubenia dane či už z dôvodu neoprávnene vyšších daňových výdavkov (nákladov) alebo neoprávnene nižších zdaniteľných príjmov (výnosov) v transakciách so závislými osobami.

 

Pre fyzické osoby je výraznou zmenou spresnenie príležitostného príjmu. Pre tento príjem sa stanovuje podmienka zmluvného vzťahu, na základe ktorého bude vyplácaný. Zároveň, ak tento príjem fyzickej osoby bude daňovým výdavkom u iného daňovníka (napr. v spoločnosti), bude tento príjem pre fyzickú osobu považovaný za zdaniteľný príjem – t.j. fyzická osoba je z neho povinná zaplatiť daň z príjmov.